ايميل رمز عبور
عضويت

پنج دشمن کار تيمي

نوشته: پاتريک لنچيوني
ترجمه: فضل اله اميني
ناشر: سازمان فرهنگي فرا
عنوان اصلي: The Five Dysfunctions of a Team: A Leadership Fable

فرازهايي از کتاب:
- اگر بتوانيد همه ي کارکنان يک سازمان را به سوي يک هدف مشترک بسيج کنيد، در هر رشته، در هر بازار، در برابر هر رقيبي، در هر زمان، موفق خواهيد شد.
- نه امور مالي و نه راهبرد، هيچ يک مزيت رقابتي ماندگار نيستند. اين فقط کارتيمي است که در نهايت باعث ايجاد مزيت رقابتي مي شود، زيرا هم توان لازم را دارد و هم کمياب است.
- وجود اعتماد شرط اصلي تيم سازي است و حتا مهم ترين شرط شکل گيري فعاليت هاي تيمي است.
- اين کتاب حاصل کار من با مديران عامل و تيم هاي مديريت ايشان است، اما نظريه هايي که در آن مطرح شده براي همه ي علاقمندان به کار تيمي سودمند است. خواه سرپرست بخش کوچکي از شرکت باشند، خواه عضوي از يک تيم.


فهرست مطالب:
مقدمه ي ناشر
پيش گفتار
حکايت
بخش يکم - کم کاري
بخش دوم - آتش افروزي
بخش سوم - برداشتن بار سنگين
بخش چهارم - کشش

فايل ضميمه :

اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM