ايميل رمز عبور
عضويت

4 چيز جبران ناپذير

خانم جواني در سالن انتظار فرودگاهي بزرگ منتظر اعلام براي سوار شدن به هواپيما بود...
بايد ساعات زيادي رو براي سوار شدن به هواپيما سپري ميکرد و تا پرواز هواپيما مدت زيادي مونده بود، پس تصميم گرفت يه کتاب بخره و با مطالعه اين مدت رو بگذرونه. اون همينطور يه پاکت شيريني هم خريد... اون خانم نشست رو يه صندلي راحتي در قسمتي که مخصوص افراد مهم بود ..تا هم با خيال راحت استراحت کنه و هم کتابش رو بخونه. کنار دستش، اون جايي که پاکت شيريني اش بود، يه آقايي نشست روي صندلي کنارش وشروع کرد به خوندن مجله اي که با خودش آورده بود.
وقتي خانومه اولين شيريني رو از تو پاکت برداشت، آقاهه هم يه دونه برداشت، خانومه عصباني شد ولي به روش نياورد، فقط پيش خودش فکر کرد اين يارو عجب رويي داره، اگه حال و حوصله داشتم حسابي حالشو ميگرفتم ...
هر يه دونه شيريني که خانومه بر ميداشت، آقاهه هم يکي برمي داشت. ديگه خانومه داشت راستي راستي جوش مياورد ولي نمي خواست باعث مشاجره بشه وقتي فقط يه دونه شيريني ته پاکت مونده بود، خانومه فکر کرد. اه، حالا اين آقاي پر رو و سوء استفاده چي، چه عکس العملي نشون ميده..هان؟؟؟؟ آقاهه هم با کمال خونسردي شيريني آخري رو برداشت، دو قسمت کرد و نصفشو داد خانومه و..نصف ديگه شو خودش خورد، اه، اين ديگه خيلي رو ميخواد. خانومه ديگه از عصبانيت کارد ميزدي خونش در نميومد. در حالي که حسابي قاطي کرده بود، بلند شد و کتاب و اثاثش رو برداشت وعصباني رفت براي سوار شدن به هواپيما. وقتي نشست سر جاي خودش تو هواپيما، يه نگاهي توي کيفش کرد تا عينکش رو بر داره، که يک دفعه غافلگير شد، چرا؟ براي اين که ديد پاکت شيريني که خريده بود توي کيفش هست .دست نخورده و باز نشده، فهميد که اشتباه کرده و از خودش شرمنده شد. اون يادش رفته بود که پاکت شيريني رو وقتي خريده بود تو کيفش گذاشته بود. اون آقا بدون ناراحتي و اوقات تلخي شيريني هاشو با او تقسيم کرده بود، در زماني که اون عصباني بود و فکر ميکرد که در واقع آقاهه داره شيريني هاشو مي خوره و حالا حتي فرصتي نه تنها براي توجيه کار خودش بلکه براي عذر خواهي از اون آقا هم نداره.

نتيجه گيري:

چهار چيز هست که غير قابل جبران و برگشت ناپذير هست :
سنگ، بعد از اين که پرتاب شد،
دشنام، بعد از اين که گفته شد،
موقعيت، بعد از اين که از دست رفت،
و زمان، بعد از اين که گذشت و سپري شد.


اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM