ايميل رمز عبور
عضويت

انعکاس زندگي

پسر و پدري داشتند در کوه قدم ميزدند که ناگهان پاي پسر به سنگي گير کرد به زمين افتاد و داد کشيد آآآي ي ي!
صدايي از دور دست آمد آآآي ي ي ي!
پسرک با کنجکاوي فرياد زد کي هستي ؟
پاسخ شنيد کي هستي ؟
پسرک خشمگين شد و فرياد زد ترسو!
باز پاسخ شنيد ترسو!
پسرک با تعجب از پدر پرسيد چه خبر است ؟
پدر لبخند ي زد و گفت پسرم توجه کن و
بعد با صداي بلند فرياد زد تو يک فهرمان هستي
صدا پاسخ داد تو يک قهرمان هستي
پسرک باز بيشتر تعجب کرد. پدرش تو ضيح داد:
مردم مي گويند که اين انعکاس کوه است ولي درحقيقت اين انعکاس زندگي است.
هر چيزي که بگويي يا انجام دهي زندگي عينا به تو جواب مي دهد
اگر عشق را بخواني عشق بيشتر ي در قلبت به وجود مي آيد و اگر به دنبال
موفقيت باشي آن را حتما به دست خواهي آورد؛ در واقع هر چيزي را که بخواهي
زندگي همان را به تو خواهد داد.


اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM