ايميل رمز عبور
عضويت

بازنشستگي عقابها

عمر عقاب از همه پرندگان نوع خود درازتر است .
عقاب مي تواند تا 70 سال زندگي کند . ولي براي اين که به اين سن برسد بايد تصميم دشواري بگيرد.
زماني که عقاب به 40 سالگي مي رسد :
چنگال هاي بلند و انعطاف پذيرش ديگر نمي توانند طعمه را گرفته و نگاه دارند . نوک بلند و تيزش خميده و کند مي شود . شهبال هاي کهن سالش بر اثر کلفت شدن پرها به سينه اش مي چسبند و پرواز براي عقاب دشوار مي گردد.

در اين هنگام ، عقاب تنها دو گزينه در پيش روي دارد . يا بايد بميرد و يا آن که فرايند دردناکي را که 150 روز به درازا مي کشد پذيرا گردد .
براي گذرانيدن اين فرايند، عقاب بايد به نوک کوهي که در آنجا آشيانه دارد پرواز کند .
در آنجا عقاب نوکش را آن قدر به سنگ مي کوبد تا نوکش از جاي کنده شود .
پس از کنده شدن نوکش ، عقاب بايد صبر کند تا نوک تازه اي در جاي نوک کهنه رشد کند ، سپس بايد چنگال هايش را از جاي برکند.
زماني که به جاي چنگال هاي کنده شده ، چنگال هاي تازه اي درآيند ، آن وقت عقاب شروع به کندن همه پرهاي قديمي اش مي کند .
سرانجام ، پس از 5 ماه عقاب پروازي را که تولد دوباره نام دارد ، آغاز کرده ...
و 30 سال ديگر زندگي مي کند.

نتيجه گيري:

چرا اين دگرگوني ضروري است ؟
بيشتر وقت ها براي بقا ، ما بايد فرايند دگرگوني را آغاز کنيم .
گاهي وقت ها بايد از خاطرات قديمي، عادت هاي کهنه و سنت هاي گذشته رها شويم .
تنها زماني که از سنگيني بارهاي گذشته آزاد شويم مي توانيم از فرصت هاي زمان حال بهره مند گرديم .


اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM