ايميل رمز عبور
عضويت

سنجش کارايي

پسر کوچکي وارد داروخانه شد کارتني را به سمت تلفن هل داد. روي کارتن رفت تا دستش به دکمه هاي تلفن برسد و شروع کرد به گرفتن شماره اي هفت رقمي.
مسئول داروخانه متوجه پسر بود و به مکالماتش گوش داد. پسرک پرسيد: خانم مي توانم خواهش کنم کوتاه کردن چمن ها را به من بسپاريد؟
زن پاسخ داد: کسي هست که اين کار را برايم انجام مي دهد.
پسرک گفت: خانم من اين کار را نصف قيمتي که او مي گيرد انجام خواهم داد. زن در جوابش گفت: از کار اين فرد کاملا راضي ام.
پسرک بيشتر اصرار کرد و پيشنهاد داد: من پياده رو و جدول جلوي خانه را هم براي تان جارو مي کنم در اين صورت شما در يکشنبه زيبا ترين چمن را در کل شهر خواهيد داشت.
مجددا زن پاسخ منفي داد.
پسرک در حالي که لبخندي بر لب داشت گوشي را گذاشت..
مسئول داروخانه که به صحبت هاي او گوش داده بود به سمتش رفت و گفت: پسر از رفتارت خوشم مي آيد، به خاطر اين که روحيه ي خاص و خوبي داري، دوست دارم کاري به تو پيشنهاد بدهم.
پسر جوان جواب داد: نه ممنون، من فقط داشتم عملکردم را مي سنجيدم،‌ من همان کسي هستم که براي اين خانم کار مي کند.


اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM