ايميل رمز عبور
عضويت

سيستم مديريت آزمايشگاه (ISO17025)

مباني، تشريح الزامات و مستندسازي

هدف دوره

آشنايي با تکنيک و روند مميزي يک آزمايشگاه جهت ارزيابي الزامات سيستمي و همچنين نحوه مميزي روش هاي آزمون براساس استاندارد ISO/IEC 17025:2005 ، با توجه به فرآيندهاي کاري و تنوع آزمايشگاه ها.


محتواي دوره

- تشريح الزامات استاندارد ISO/IEC 17025:2005 از ديد مميزي
- چگونگي تهيه نظامنامه سيستم آزمايشگاهي بر اساس ISO/ IEC 17025:2005
- تشريح کامل استانداردهاي ISO/IEC 17025:2005 جهت انجام يک مميزي کامل
- تشريح الزامات صحه گذاري روش هاي آزمون و کاليبراسيون
- تشريح الزامات عدم قطعيت اندازه گيري در آزمون و کاليبراسيون
- تشريح الزامات تجهيزات آزمايشگاهي
- تشريح الزامات نمونه برداري
- قابليت رديابي اندازه گيري ها (شامل کاليبراسيون، آزمون، استانداردهاي مرجع، مواد مرجع)
- جابه جايي اقلام آزمون و کاليبراسيون
- تشريح الزامات و مفاهيم تضمين کيفيت، نتايج آزمون و کاليبراسيون


اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM