ايميل رمز عبور
عضويت

سيستم هاي مديريت يکپارچه IMS

معرفي :
سيستم هاي مديريت يکپارچه با رويکرد يکپارچه سازي سيستم هاي مديريت کيفيت (استاندارد ISO9001) ، سيستم مديريت ايمني و بهداشت حرفه اي (استاندارد OHSAS18001) و سيستم مديريت زيست محيطي (استاندارد ISO14001) در سازمان ها طراحي و مستقر مي گردد.
با توجه به تشابه ساختاري استاندارد هاي ISO9001 - OHSAS18001 - ISO14001 و با هدف از ميان برداشتن عدم هماهنگي ها ميان سيستم هاي مديريتي مستقر در يک سازمان، مي توان سيستم هاي مديريتي را به صورت يکپارچه در سازمان ها طراحي و مستقر نمود. استقرار سيستم ها به صورت يکپارچه در سازمان ها اين امکان را به مديريت مي دهد که علاوه بر استفاده از ابزار سيستم هاي مديريتي، اين سيستم ها را به صورت هماهنگ و يکپارچه و با تعداد مستندات کمتر در سازمان جاري سازد.

ويژگي ها :

- ISO9001 :
* بررسي مجدد فعاليت ها بر اساس اهداف سازماني و رفع فعاليت هاي غيرضروري، گلوگاه ها، دوباره کاري ها و جلوگيري از هر گونه توقف، تاخير و عدم انطباق در کار
* فعاليت مستمر در جهت بهبود و ارتقاء کيفيت خدمات سازمان منطبق بر استانداردها، الزامات، قوانين و دستورالعمل هاي مصوب مرتبط
* افزايش بهره وري
* کاهش هزينه ها
* گسترش فرهنگ علاقه به کار و مشارکت کليه سطوح کارکنان در سرنوشت سازمان
* ايجاد اطمينان و اعتماد درون سازماني به اجراي صحيح فعاليت ها در سطوح مديريتي و کارکنان و افزايش انگيزه کاري
* ايجاد اطمينان و اعتماد برون سازماني از طرف مشتري و بالطبع قابليت عرض اندام در فضاي تجاري رقابتي و امکان رقابت در منطقه

- OHSAS18001 :
* نگرش طرحريزي شده و مستند درباره سلامت و ايمني کارکنان و برخورد سيستماتيک و هدفمند با مسائل ايمني و بهداشتي
* کاهش زمان تلف شده در اثر بيماري و صدمات وارده به کارکنان و در نتيجه افزايش بهره وري و بهبود در آمار حوادث
* شناسايي و رعايت قوانين و مقررات مربوطه که موجب کاهش هزينه هاي مربوط به خسارات و جريمه هاي احتمالي مي گردد.
* ايجاد محيط ايمن و بهداشتي و افزايش رضايت ذينفعان ( و بويژه کارکنان)

- ISO14001 :
* کاهش اثرات ناگوار ناشي از عملکرد سازمان بر محيط زيست و پيشگيري از آلودگي هاي زيست محيطي
* صرفه جويي در مصرف انرژي و کاهش هزينه ها
* استفاده مجدد از مواد و اقلام بازيافتي و استفاده بهينه از منابع طبيعي
* توانايي سازگاري با شرايط متغير از نظر زيست محيطي
* افزايش رضايت مندي پرسنل و ساير علاقمندان به ارزش هاي جامعه و محيط زيست و انطباق با قوانين و مقررات زيست محيطي ملّي و بين المللي

- Integrated Management Systems :
* استقرار سيستم هاي مديريت کيفيت، مديريت ايمني و بهداشت حرفه اي و مديريت زيست محيطي
* استقرار سيستم ها به صورت يکپارچه در جهت از ميان برداشتن عدم هماهنگي ها در اجراي سيستم ها
* کاهش حجم مستندات
* يکپارچه سازي اهداف سازمانياطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM