ايميل رمز عبور
عضويت

سيستم مديريت آموزش

آموزش اثربخش:
با توجه به اينکه يکي از موانع توسعه در کشورهاي توسعه‌ نيافته و يا در حال توسعه کمبود نيروي انساني ماهر و آموزش ديده است و آموزش‌هاي رسمي و دانشگاهي نيز مشکلاتي نظير عدم انعطاف‌پذيري، عدم هماهنگي با تحولات و شرايط جامعه، طولاني بودن زمان و هزينه را داشته و براي همة افراد در تمام شرايط مقدور نمي‌باشند، آموزش‌هاي غير رسمي از اهميت ويژه‌اي برخوردار مي‌گردند.
آموزش‌هاي‌ حين کار نيروهاي انساني شاغل يکي از ابعاد آموزش‌هاي غير رسمي است که خارج از نظام آموزش و پرورش و نظام دانشگاهي کشور به صورت پيوسته يا منقطع طي دوره‌هاي آموزشي ارائه شده و سبب ارتقاء سطح تخصص و کارآيي پرسنل سازمان ها مي گردد. تخصصي شدن فعاليت ها، نيازمندي به افزايش بهره‌وري، بالارفتن هزينه‌هاي توليد و تغيير نگرش نسبت به آموزش در کنار چالش‌هايي مانند افزايش رقابت، تحولات استراتژيک و تکنولوژيکي و بسياري دلايل و عوامل ديگر، سبب توجه به دوره‌هاي آموزشي تخصصي و حين کار نيروهاي انساني شده ‌است. بنابراين اگر اين آموزش‌ها متناسب با نيازهاي واقعي طراحي شوند، مي‌توانند سبب ارتقاء سطح آگاهي و مهارت‌ فني کارکنان گردند.

ISO10015

استاندارد بين‌المللي ISO 10015 توسط زير کميته SC 3 ”فن‌آوري‌هاي پشتيبان“، از کميته فني ISO/TC 176 ”مديريت کيفيت و تضمين کيفيت“ تهيه شده است.
نقش اين استاندارد بين‌المللي، راهنمايي سازمان در شناسايي و تحليل نيازهاي آموزشي، طراحي و برنامه‌ريزي آموزش، تأمين منابع براي آموزش، ارزيابي خروجي‌هاي آموزش و پايش و بهبود فرآيند آموزش به منظور دستيابي به اهداف آن است. اين استاندارد بر سهم آموزش در بهبود مستمر تأکيد کرده و به دنبال کمک به سازمان‌ها در اثربخش و کارا ساختن آموزش مي‌باشد.

استاندارد ISO 10015 از قسمت هاي زير تشکيل شده است:(درحال حاضر ويرايش 2005 اين راهنما مورد استفاده قرار مي گيرد)

2-1- دامنه کاربرد

• اين استاندارد توسعه، استقرار، نگهداري و بهبود استراتژي‌ها و سيستم‌هاي آموزشي موثر بر کيفيت را پوشش مي‌دهد.
• قابل بکارگيري توسط همه سازمان
• غير قابل صدور گواهينامه
• غيرقابل استفاده در سازمان‌هاي مستقل آموزش‌دهنده (براي سازمان‌هاي مستقل ISO 9004:2000 توصيه مي‌گردد.)
2-2- مراجع اصلي

مراجعي که تاريخ انتشار ندارند بايد آخرين ويرايش آنها استفاده گردد که در سايت ISO يا IEC قابل دسترسي است.
2-3- واژگان و تعاريف

کليه واژگان طبق استاندارد ISO 9000:2000 تعريف شده است.

2-4- خطوط راهنماي آموزش

تشريح مراحل چهار مرحله‌اي آموزشي شامل:
• تعريف نيازمندي‌هاي آموزش
• طراحي و طرح‌ريزي آموزش
• تأمين منابع مورد نياز آموزش
• ارزيابي خروجي‌هاي آموزش
2-5- پايش و بهبود فرآيند آموزش

 پيوست‌ها

• جدول تعريف نيازهاي آموزش
• جدول طراحي و طرح‌ريزي آموزش
• جدول آماده‌سازي براي آموزش
• جدول ارزيابي خروجي‌هاي آموزش
اصول مديريت کيفيت که مبناي استاندارد هاي سري ISO 9000 مي باشد بر اهميت مديريت منابع انساني و نياز به آموزش مناسب تا کيد دارد.
کارکنان در تمامي سطوح بايستي آموزش ببينند به گونه اي که تعهد سازمان در عرضه محصولات با کيفيت لازم و در يک بازار به سرعت در حال تغيير که در آن خواسته ها و انتظارات مشتريان دائماً افزايش مي يابد، برآورده گردد.
اين استاندارد راهنمايي هاي لازم را جهت ياري رساندن به سازمان جهت پرداختن به مسائل آموزشي ارائه ميدهد.
نقش اين استاندارد فراهم آوردن راهنمايي جهت ياري رساندن به سازمان ها جهت شناسايي و تحليل نيازهاي آموزشي ، طراحي و برنامه ريزي آموزشي ، اجراي آموزش ، ارزشيابي نتايج آموزش و نظارت و بهبود فرايند آموزش به منظور دستيابي به اهداف آن مي باشد. اين استاندارد بر نقش کمک رساني آموزش در بهبود مداوم تاکيد دارد و هدف ، کمک به سازمانها در امر سرمايه گذاري اثربخش تر و کاراتر آموزش است


خدمات قابل ارائه فراروش در پروژه سيستم مديريت آموزش

3-1- آماده سازي مقدمات اجراي پروژه

اين مرحله از کار شامل قدمهاي ذيل مي باشد:
•هدف‌گذاري بر اساس سياست‌هاي سازمان (خط‌مشي)‌
•طرح‌ريزي ، برنامه‌ريزي و زمان‌بندي فرآيند و تخصيص مسئوليت‌ها
•شفاف‌سازي مسئوليت‌ها و اختيارات
•تعريف کليه تعاملات فرايند
•استفاده از شاخص و معيار براي پايش فرآيند
3-2- ارزيابي دوره هاي آموزش برگزار شده در ادوار گذشته (عارضه يابي)

اين ارزيابي از حيث شناسايي ميزان اثربخشي و بهره وري اين دوره ها و نيز بررسي عوامل انگيزشي نيروهاي انساني و تطبيق با روش هاي برتر جهاني صورت مي گيرد. خروجي اين مرحله از کار، يک گزارش جامع از تمامي جوانب فعاليت هاي آموزشي در شرکت سازمان بوده و بررسي نقاط ضعف و قوت آن به طور مفصل مورد شناسايي و ارزيابي قرار مي گيرد.
3-3- آموزش طرحريزي دوره هاي آموزشي اثربخش

اين آموزش ها شامل موارد ذيل مي باشد:
-نحوه هدف گذاري دوره هاي آموزشي
-نيازسنجي آموزش پرسنل
-تدوين تقويم هاي آموزشي
-تخصيص بودجه هاي آموزشي
-محاسبه ميزان اثربخشي دوره هاي آموزشي
-عوامل انساني و انگيزشي
-آماده سازي محيط هاي آموزش و ابزار مورد نياز
-نحوه اطلاع رساني
-ارزشيابي دوره هاي برگزار شده
-ارزشيابي نفرات شرکت کننده در دوره
-ارزشيابي اساتيد و محتوي دوره

3-4- ساخت و اجراي الگوهاي آموزشي

همگام با آموزش هاي ارائه شده، شرکت فراروش صبا با همکاري مسئولين آموزش در شرکت سازمان به طرحريزي عملي يک سري از دوره ها (به عنوان نمونه) پرداخته و الگوهاي اجرايي مناسب در هر زمينه را به کارفرما ارائه مي کند.
در اين مرحله از کار ضمن ارزيابي اثربخشي دوره هاي آموزشي تدوين شده مطابق الگوهاي ارائه شده در پروژه، تفاوت ميان اين دوره ها و دوره هاي قبلي مشخص شده و نقاط قوت و ضعف احتمالي بررسي مي گردد.
3-5- مستند سازي اقدامات انجام شده و ارائه روشهاي بهبود مستمر

بي شک هيچ زماني نمي توان ادعا کرد که همه چيز بهترين است و هيچ نقصي وجود ندارد. بنابراين مستند سازي اقدامات انجام شده در راستاي حفظ دستاوردهاي پروژه امري ضروري بوده و بايد روشهاي بهبود فعاليت هاي آموزشي را به شکلي مدون در دستور کار قرار داد.
3-6- ارزيابي مبتني بر استاندار ISO 10015 و دريافت تائيديه رسمي از مراجع معتبر (اختياري)

ارزيابي در سه مرحله و بر اساس چک ليست هاي مشاور، ويژه گي هاي سازمان و برنامه ارزيابي، به منظور نيازسنجي، برنامه ريزي و سنجش اثربخشي آموزش مبتني بر بر استاندارد ISO 10015 صورت مي گيرد.

ارزيابي مقدماتي
بررسي کفايت مستندات، تشخيص و نشان دادن نقاط ضعف و موارد کاستي در سيستم و نيز شناسائي کامل معضلات و کمبودها در استقرار سيستم، مواردي است که در اين ارزيابي مدنظر قرار مي گيرد. گزارش ارزيابي حداکثر ظرف 15 روز پس از انجام به صورت کتبي در اختيار شرکت قرار خواهد گرفت.

ارزيابي مياني
اين ارزيابي جهت بررسي تداوم و برطرف نمودن نقاط ضعف و موارد کاستي در سيستم و معضلات و کمبودها که در مميزي اوليه ديده شده مي باشد.گزارش ارزيابي حداکثر ظرف 15 روز پس از انجام به صورت کتبي در اختيار شرکت قرار خواهد گرفت.

ارزيابي نهائي
پس از برطرف شدن معضلات و اجراي راهکارهاي بهبود اثربخشي سيستم که در گزارش ارزيابي مقدماتي و مياني مشخص شده است و نيز حصول اطمينان از جاري بودن اهداف و برنامه ها به منظور سنجش تناسب، کفايت و اثربخشي آنها و نيز رفع عدم تطابق هائي که در گزارش ها آورده شده است، ارزيابي نهائي انجام و درصورت تمايل کارفرما نسبت به دريافت تائيديه از مراکز معتبر اقدامات لازم مبذول مي گردد.

3-7- نصب نرم افزار مديريت آموزش
اين سيستم ضمن دربرگرفتن کليه مسائل مربوط به آموزش در سازمان، توانايي هاي زير را دارا مي باشد:
•امکان طرحريزي دوره هاي آموزشي، شامل تقويم، زمان دوره، محتوي آموزشي، مکان و غيره
•برنامه ريزي آموزشي پرسنل و ثبت سوابق دوره هاي طي شده توسط هر نفر
•ثبت اطلاعات مربوط به سازمان هاي آموزشي و اساتيد
•گردش اطلاعات مربوط به ارزشيابي هاي نفرات، اساتيد و دوره ها
•بودجه بندي و کنترل هزينه هاي آموزشي
•گزارشات و نمودارهاي کنترلي و مديريتي که بيانگر اثربخشي دوره ها و مقايسه هاي مورد نظر مي باشد.

لينك مرتبط : يادداشت

اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM