ايميل رمز عبور
عضويت

مديريت چرخه بهره وري

مديريت چرخه بهره وري
Productivity Cicle Management
يکي از دغدغه هاي الزامات کسب و کار امروز در سازمانهاي توليدي و خدماتي، دستيابي به بهره وري مي‌باشد از اينرو سازمان ها با محاسبه شاخص هاي بهره وري بدنبال برنامه ريزي و حرکت به سمت رشد و پيشرفت مي باشند.
از طرفي يکي از ارکان مهم در استقرار مناسب اين چرخه نگاه آينده نگر و مبتني بر استراتژي هاي سازمان است، که توسط گروه هاي ذينفع يک سازمان درک و بکار گرفته شود. در اين راستا استقرار و اجراي مؤثر چرخه بهبود بهره وري نيازمند يک مشارکت همگاني در دستيابي به اين مهم مي باشد.
توليد دانش و تفکر مبتني بر يافته هاي گذشته و مقايسه سازمان با بهترين ها در کلاس هاي مختلف مي تواند از اصولي ترين راهبردهاي پيشبرد بهره وري باشد.
امروزه در سازمان ها، توجه به فعاليت هاي فردي و تجارب، خود به عنوان ابزاري قدرتمند براي ايجاد بهره وري مي باشد. لذا سازمانها با درک اين موضوع و استفاده مناسب از دانش و به اشتراک گذاري آن مي توانند افراد بسياري را در راه استفاده بهينه از منابع در اختيار همراه سازند
زيربناي استقرار چرخه مديريت بهبود بهره وري اين است که کارکنان يک سازمان بتوانند خوب بي

ويژگي ها
تعيين شاخص هاي بهره وري فعاليت ها و فرآيندهاي مختلف در قسمت ها و بخش هاي منتخب سازمان
اندازه گيري شاخص هاي بهره وري فعاليت ها و فرآيندهاي مختلف سازمان
تجزيه و تحليل شاخص هاي بهره وري فعاليت ها و فرآيندهاي مختلف در بخش هاي منتخب شرکت و تعيين نقاط ضعف و قوت آنها
ريشه يابي عوامل مؤثر بر پايين بودن شاخص هاي بهره وري فعاليت ها و فرآيندهاي سازمان
اولويت بندي کردن عوامل مؤثر بر پايين بودن شاخص هاي بهره وري فعاليت ها و فرآيندهاي مختلف سازمان
تهيه، تدوين و اولويت بندي کردن برنامه هاي ارتقاء بهره وري فعاليت ها و فرآيندها
نهادينه شدن فلسفه ايجاد و ارتقاء بهره وري در ذهن تک تک کارکنان

حرکت بهره وري در ايران

امروزه بهبود بهره وري به عنوان يکي از مهمترين راهکارهاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ملل مختلف شناخته شده و توفيق در تسريع روند بهبود بهره وري يکي از شروط اصلي دستيابي به جايگاه مناسب در صحنه رقابت جهاني و افزايش رفاه زندگي مردم مي باشد. شرايط محيطي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي متفاوت کشورها، ايجاب مي کند که رويکردهاي بهبود بهره وري داراي ويژگي هاي خاصي باشد. اما آنچه در تمامي کشورهايي که در ارتقاي بهره وري و تسريع در روند توسعه موفق بوده اند درخور توجه است، گستردگي و همبستگي فعاليت هاي ارتقاي بهره وري در چارچوب يک حرکت ملّي مي باشد.
در کشور ما نيز از چند سال گذشته در راستاي توجه به ضرورت بهبود بهره وري حرکت هاي مختلفي براي ارتقاي بهره وري انجام گرفته است:
بر اساس ماده 5 برنامه چهارم توسعه، 5/2 درصد از رشد سالانه 8 درصدي اقتصاد ايران بايد از طريق ارتقاء بهره وري تأمين گردد (3/31 درصد از 100 درصد رشد اقتصادي). اين الزام قانوني دستگاه هاي اجرايي و مديران اقتصادي و اجرايي کشور را حسّاس نموده است که با روش ها و ابزار مختلف به فکر ارتقاء بهره وري و استقرار نظام مديريت بهره وري در واحدها و بخشهاي اقتصادي- اجرايي متبوع خود باشند.


خدمات قابل ارائه فراروش در رابطه با پروژه چرخه بهره وري

فاز اول- بسترسازي و تعريف شاخص هاي فرآيندي با رويکرد بهره وري
مرحله اول : بستر سازي و توسعه مفاهيم و فرهنگ بهره وري در سازمان
1-1- بسترسازي و اطلاع رساني عمومي براي ارتقاء دانش و توسعه ظرفيت فکري سازمان، شامل :
1-1-1- برگزاري سمينار عمومي آشنايي با مفاهيم بهره وري براي کليه کارکنان (4 ساعت)
1-1-2- برگزاري سمينار تخصصي بهره وري ويژه مديران ارشد و مياني (4 ساعت)
1-2- انتخاب مديران و مسئولين علاقه مند براي تشکيل کميته راهبري حرکت بهره وري
1-3- کمک به تشکيل گروه ها و دواير بهبود بهره وري
1-4- بررسي اجمالي فعاليت هاي انجام شده در زمينه ارتقاء بهره وري در سازمان و همچنين در چند نمونه مشابه معتبر جهاني
1-5- تنظيم آئين نامه بهره وري
1-6- تنظيم و ارائه گزارش اقدامات انجام شده تا اين مرحله از پروژه

مرحله دوم : تعريف شاخص هاي مناسب، اندازه گيري و تحليل آنها
2-1- شناسايي فرآيند ها و تعيين واحدهاي مسئول انجام فعاليت هاي مختلف
2-2- تنظيم جدول داده ـ ستانده و ماتريس ارتباطات در سطح کل سازمان
2-3- تنظيم جدول داده ـ ستانده و ماتريس ارتباطات براي فرآيندهاي مختلف از جمله فرايندهاي کيفي، زيست محيطي و ايمني و بهداشت
2-4- تنظيم جدول داده ـ ستانده و ماتريس ارتباطات براي سطح واحد هاي مختلف سازمان
2-5- تعريف داده ها و ستانده هاي مختلف و نحوه محاسبه هر يک از آنها (فرهنگ راهنماي داده ها و ستانده ها)
2-6- تعيين و تعريف شاخص هاي اندازه گيري بهره وري در سطح کل سازمان
2-7- تعيين و تعريف شاخص هاي اندازه گيري بهره وري براي سطح فرايندها
2-8- تعيين و تعريف شاخص هاي اندازه گيري بهره وري براي سطح واحدهاي مختلف
2-9- تعيين چگونگي تحليل داده هاي حاصل از محاسبه بهره وري
2-10- طراحي و ارائه فرم هاي گرداوري داده هاي اطلاعاتي لازم براي محاسبه شاخص ها و تحليل آنها
2-11- تنظيم و ارائه جداول و نمودارهاي لازم و مناسب براي نشان دادن نتايج اندازه گيري و تحليل بهره وري
2-12- تدوين و ارائه گزارش سيستم اندازه گيري و تحليل بهره وري و نتايج محاسبات
نکته: ارتباط رويکرد فرآيندي و تعريف شاخص هاي اندازه گيري بهره وري با سيستمهاي مديريتي مختلف بخصوص سيستم مديريت يکپارچه (IMS) از طريق شاخص هاي اين سيستم ها برقرار مي گردد. توصيه مي شود جهت اجراي اثربخش اين مرحله از پروژه، ابتدا فرآيندها و شاخص هاي تعريف شده در سيستم مديريت يکپارچه سازمان، مورد بازنگري دقيق قرارگيرد. شرکت فراروش با دارا بودن تجربه مناسب در پياده سازي سيستم هاي مديريت يکپارچه و استقرار نظام بهره وري در سازمان هاي متعدد، با بهره گيري از چک ليست هاي مدون، ضمن بازنگري فرآيندها و شاخص هاي تعريف شده در سيستم IMS سازمان کارفرما، ارتباط آنها با نظام بهره وري را مهيا مي سازد.

فاز دوم- استقرار چرخه بهره وري
مرحله اول : شناخت و امکان سنجي استقرار چرخه بهره وري در سازمان
1-1- گرد آوري اطلاعات در مورد عملکرد سازمان از ابعاد مختلف به ويژه بهره وري
1-2- گردآوري اطلاعات در مورد مأموريت، چشم انداز، اهداف و خط مشي هاي سازمان بخصوص خط مشي هاي کيفي، زيست محيطي و ايمني و بهداشت و شاخصهاي مربوطه
1-3- گردآوري اطلاعات در مورد تشکيلات و ساختار سازماني و سيستم هاي اطلاعاتي فعال موجود در سازمان
1-4- گردآوري اطلاعات مورد نياز در مورد فرآيندها و فعاليتهاي مختلف سازمان
1-5- شناسايي و بررسي سياست ها و استراتژي ها در زمينه ارتقاء بهره وري
1-6- گردآوري اطلاعات در مورد امکانات و منابع سازمان براي استقرار چرخه بهره وري
1-7- بررسي عوامل محيطي تأثيرگذار بر عملکرد سازمان و مؤثر بر بهره وري آن
1-8- تعيين مشکلات، محدوديت ها، تنگناها و موانع براي استقرار چرخه بهره وري
1-9- تدوين و ارائه گزارش شناخت وضع موجود، عارضه ها و موانع و مشکلات دروني و محيطي ارتقاي بهره وري در سازمان

مرحله دوم : استقرار چرخه بهره وري
استقرار چرخه بهره وري شامل چهار مرحله مشخص، ( اندازه گيري بهره وري، ارزيابي بهره وري، برنامه ريزي بهره وري و بهبود بهره وري ) مي باشد.

مرحله سوم : اقدامات تکميلي
3-1- کمک به تعريف راهکارها و پروژه هاي بهبود براساس نتايج اندازه گيري و تحليل بهره وري در سازمان
3-2- کمک به برنامه ريزي اجراي راهکارها و پروژه هاي بهبود بهره وري، شامل تقدم و تأخر توالي و اجراي راهکارها و پروژه ها،‌ تعيين روش اجرا، تعيين منابع مورد نياز جهت اجرا و زمانبندي اجرا
3-3- تعيين روش نظارت برحسن اجراي پروژه هاي بهبود بهره وري
3-4- نظارت بر اجراي سيستم اندازه گيري و تحليل بهره وري و کمک به توسعه فعاليت کميته راهبري و گروه ها و دواير بهبود بهره وري در سازمان مطابق آيين نامه بهره وري
3-5- بررسي اثر بخشي پروژه هاي بهبود به اجرا درآمده (حداقل دو پروژه بهبود)
3-6- تنظيم و ارائه گزارش پروژه هاي بهبود اجرا شده و در حال اجرا شامل شناسنامه هر پروژه و نتايج حاصله.


اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM