ايميل رمز عبور
عضويت

تعمير و نگهداري بهره ور جامع

تعمير و نگهداري بهره ور جامع ؟
نگهداري و تعميرات بهره ور فراگير (TPM) مديريت سلامتي تجهيزات و رويکردي به منظور حداکثر نمودن اثربخشي امکاناتي است که در فعاليت‌هاي اقتصادي مورد استفاده قرار مي گيرند. اين رويکرد نه تنها به امر نگهداري، بلکه به کلية جنبه‌هاي عملياتي، طراحي و نصب امکانات و تجهيزات نيز مي‌پردازد و در دل آن، انگيزش و ارتقاي کليه افرادي که در شرکت فعاليت مي‌کنند، نهفته است. TPM با همکاري کلية کارکنان، به صورت فعاليت‌هاي گروهي و در غالب گروه‌هاي کوچک کاري شکل مي گيرد. به بيان ديگر TPM يک فرآيند بهبود مستمر روي تجهيزات و ماشين‌آلات و يک سيستم توليدي بهره‌ور مي‌باشد و کمک و همياري کامل مديران، سرپرستان، مهندسين، تکنيسين‌ها و کاربران ماشين‌آلات‌ را به همراه دارد. هدف از TPM پيشگيري از خرابي، گزارش خرابي و تعمير خرابي به اقتصادي‌ترين صورت ممکن است، به نحوي که دوباره تکرار نگردد.
واژه نگهداري و تعميرات بهره‌ور فراگير در سال 1971 توسط موسسه مهندسين نگهداري و تعميرات ژاپن (JIPE) با پنج هدف اصلي ذيل تعريف گرديد:
1. حداکثر نمودن اثربخشي تجهيزات
2. توسعه يک سيستم نت بهره‌ور براي کل دوره عمر تجهيزات
3. درگير نمودن

ويژگي ها
نت بهره‌ور فراگير يا TPM که در بسياري موارد با عنوان “نت بهره‌وري که توسط همگي کارکنان اعمال مي‌گردد” تعريف مي‌شود، بر اين اصل استوار است که در بهسازي تجهيزات بايد همه افراد سازمان از اپراتورهاي خط توليد تا مديريت‌هاي رده بالا درگير باشند.
ايجاد يک ساختار به هم پيوسته به منظور پيشرفت TPM بعنوان يک فرهنگ سازماني
ماکزيمم کردن اثربخشي تجهيزات
درگير کردن کامل پرسنل
ترويج و گسترش تجربيات مرتبط با فرآيند و تجهيزات در سازمان (PM، AM،...)
دنبال کردن برنامه‌هاي TPM توسط تمام بخش‌هاي مرتبط

رويکرد TPM

TPM از طريق ارتقاء ويژگي هاي انساني به هدف افزايش عمر اقتصادي سرمايه‌هاي فيزيکي و صنعتي و بهبود کارآيي آنها دست مي‌يابد. بنابراين نظام TPM شامل ديدگاههاي اصولي در تغيير فرهنگ و بينش کارکنان و جذب علايق و دلبستگي و احساس تعلق خاطر آنان به دارائي هاي سازمان مي‌باشد.


خدمات قابل ارائه فراروش در پروژه هاي TPM

1-3- شرح خدمات
1-3-1- تعيين چشم اندازها، برنامه ريزي اجرايي و تدارک مقدمات پروژه
يکي از اقدامات لازم و حياتي در اجراي موفقيت آميز يک پروژه، تعيين اهداف و چشم اندازهاي مورد انتظار مي باشد. توجه کافي به اين مرحله علاوه بر ايجاد تفکر همسو ميان کارفرما و مجري و برداشت يکسان از سياست هاي کلان پروژه، امکان برنامه ريزي دقيق اجرايي و زمانبندي صحيح را ميسر مي سازد. تدارک مقدمات مورد نياز و بسترسازي مناسب جهت اجراي ساختاريافته فعاليت هاي آتي از ديگر اقدامات مرحله نخست پروژه پياده سازي TPM مي باشد.
قدم هاي ذيل براي اين مرحله مد نظر قرار مي گيرد:
- تعيين اهداف و چشم اندازهاي نهايي پروژه
- برگزاري جلسات هماهنگي با کارفرما و برنامه ريزي فعاليت ها
- تدوين يک طرح جامع (Master Plan) براي TPM
- اعلام شروع پروژه TPM و بيان دلايل و اهميت اجرا و رويکرد سازمان به TPM توسط مديريت
- تشکيل کميته راهبري و کميته‌هاي اجرايي TPM و انتخاب اعضاء
- تعيين وظايف و فعاليت هاي هريک از کميته ها و نحوه ارتباط ميان آن ها
1-3-2- شناخت و بررسي وضع موجود
- آشنايي با سازمان شامل شناخت جامع از پيشينه، اهداف و فعاليت ها، تجهيزات و نيروي انساني
- بررسي تمامي فعاليت هاي مرتبط با امور نگهداري و تعميرات تجهيزات و ماشين آلات، شامل:
- تعميرات اضطراري و رفع خرابي دستگاه ها و توقفات ناگهاني
- نگهداري و تعميرات پيشگيرانه (PM) و توقفات برنامه ريزي شده
- تعميرات اساسي، اورهال، تعميرات اصلاحي، تغييرات و بهسازي
- فعاليت هاي نگهداري و تعميرات صورت گرفته توسط اپراتورها و بهره برداران تجهيزات
- فعاليت هاي بازرسي، پايش، روانکاري و غيره
- شناسايي کليه اقدامات صورت گرفته در زمينه هاي:
- نمونه برداري و کنترل کيفيت محصولات، مواد و قطعات حين فرآيند
- روش هاي ثبت، تجزيه و تحليل، کنترل و کاهش ضايعات
- پاکيزه سازي و آراستگي محيط کار (فعاليت هاي 5S)
- سيستم دريافت، بررسي و ترتيب اثر پيشنهادات و نظرات کارکنان
- مطالعه کليه فرم ها، دستورالعمل ها و روش هاي اجرايي مرتبط، نحوه گردش و تجزيه و تحليل اطلاعات و گزارشات


1-3-3- برگزاري دوره‌ها و کارگاه هاي آموزشي
- برگزاري دوره آموزشي 2 روزه TPM
- برگزاري دوره ها و کارگاه هاي آموزشي نگهداري و تعميرات مستقل براي اپراتور تجهيزات
- برگزاري کارگاه آموزشي آراستگي محيط کار (5S)
- برگزاري دوره آموزشي اثربخشي کلي تجهيزات (OEE)
- برگزاري دوره آموزشي برنامه ريزي فعاليت هاي نگهداري و تعميرات
1-3-4- اجرا و پياده سازي نگهداري و تعميرات بهره ور فراگير (TPM)
1-3-4-1- سازماندهي سيستم نگهداري و تعميرات برنامه ريزي شده
با توجه به اينکه پايه و اساس استقرار موفق TPM، نظام نگهداري و تعميرات برنامه ريزي شده و پيش گيرانه در سازمان مي باشد و از سوي ديگر بسياري از اطلاعات مورد نياز براي محاسبه اثربخشي تجهيزات از اين سيستم بدست مي آيد، يکي از مهمترين اقدامات در پروژه TPM سازماندهي سيستم نگهداري و تعميرات برنامه ريزي شده مي باشد. فعاليت هاي ذيل در اين رابطه صورت مي گيرد:
- ايجاد و يا تکميل شناسنامه ماشين آلات و تجهيزات، ابزارآلات و پرسنل فني
- مطالعه مستندات فني، سوابق تعميراتي، نقشه ها و کاتالوگ هاي تجهيزات در رابطه با فعاليت هاي نت
- بررسي توقفات برنامه ريزي شده و اضطراري تجهيزات
- جمع آوري و تجزيه و تحليل آمار و اطلاعات
- بررسي و ساماندهي سيستم سفارش، تدارک و مصرف قطعات يدکي و مواد مصرفي
- ارتباط سيستم نت و حسابداري صنعتي در جهت محاسبه هزينه هاي مربوطه (هزينه توقفات، قطعات،
پرسنل و غيره)
- استقرار يک سيستم مناسب و کارآمد نگهداري و تعميرات پيشگيرانه (PM)
1-3-4-2- اندازه گيري اثربخشي کلي تجهيزات
در اين مرحله ضمن تدوين تعاريف و روابط مورد نياز، اطلاعات جمع آوري و اثربخشي تجهيزات
محاسبه مي گردد.
- انجام تعاريف مورد نياز در زمينه محاسبه اثربخشي
- محاسبه قابليت دسترسي، نسبت کارآيي و نسبت کيفيت تجهيزات
- محاسبه اثربخشي کلي تجهيزات (OEE)
1-3-4-3- بررسي مشکلات و ايجاد راهکارهاي بهبود معضلات شش گانه
در اين مرحله اطلاعات بدست آمده از محاسبه اثربخشي تجهيزات مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و مشکلات و کاستي ها شناسايي مي گردد. با طبقه بندي مشکلات در دسته هاي شش گانه معضلات بزرگ TPM، ايرادات و نواقص اولويت بندي شده و راهکارهاي بهبود شناسايي مي شوند.
- ارزيابي عوامل موثر بر پارامترهاي اثربخشي (قابليت دسترسي، نسبت کارآيي و نسبت کيفيت)
- برگزاري جلسات اجماع و تجزيه و تحليل نتايج ارزيابي با نظارت مشاور
- تعيين راهکار‌هاي بهبود معضلات شش‌گانه درTPM شامل:
- اقدامات در مقابل خرابي‌هاي اضطراري
- حذف اتلاف وقت‌هاي ناشي از زمان‌هاي آماده‌سازي و تنظيم
- راهبردهاي کاهش زمان‌هاي توقفات جزئي و کوتاه‌مدت
- حذف زيان کاهش سرعت
- حذف ضايعات کيفيت
- کاهش اتلاف وقت‌ها و ضايعات آغاز توليد
- ارائه گزارش ارزيابي و راهکارهاي بهبود به کميته راهبري
- تصويب پروژه‌هاي بهبود جديد
1-3-4-4- تدوين راهکارهاي اجرايي نت مستقل خودکار
عوامل انساني نقش بسيار تعيين کننده اي در ارتقاء بهره وري سازمان ايفا مي کنند. به همين دليل در TPM نيز نيروهاي توليدي و بطور مشخص اپراتورهاي ماشين آلات و تجهيزات، از اهميت ويژه اي در رابطه با فعاليت هاي نگهداري و تعميرات برخوردارند، در نتيجه بايد مسئوليت‌هاي آنها مشخص و روشن بوده و سطوح تخصص و مهارت آنان مرتباً از طريق آموزش و کارآموزي افزايش و ارتقاء يابد. در اين رابطه اقدامات ذيل در پروژه پيش بيني مي گردد:
- شناسايي فعاليت هايي که امکان واگذاري آنها به نيروهاي توليدي وجود دارد
- تدوين دستورالعمل ها، چک ليست ها و روش هاي اجرايي مورد نياز
- تعيين حدود وظايف و اختيارات هريک از نيروهاي فني و توليدي بشکل روشن و صريح
- ارزيابي نيازهاي سخت افزاري و نرم افزاري در راستاي پياده سازي نت مستقل خودکار
1-3-5- ارزيابي‌ها و تحليل اقدامات انجام شده و استقرار روند بهبود مستمر
- مستندسازي روند انجام TPM و ثبت نتايج بدست آمده
- بازنگري روند انجام شده و تدوين رويه اجرايي
- توسعه TPM مطابق با رويه اجرايي تدوين شده
- بازنگري در دستورالعملها و سعي در بهبود مستمر
1-3-6- نصب بسته نرم افزاري TPM با قابليتهاي زير(اختياري)
حجم بالاي اطلاعات، بروز رساني مستمر، گزارشات و خروجي هاي متنوع و بسياري دلايل ديگر اهميت مکانيزه نمودن نظام نگهداري و تعميرات بهره ور فراگير را در سازمان روشن مي سازد. در اين رابطه آکادمي توف امکان پياده سازي سيستم رايانه اي TPM را در سازمان کارفرما دارا مي باشد. نرم افزار TPM متشکل از زير سيستم هاي ذيل بوده، که انتخاب همگي و يا بعضي از آنها به اختيار کارفرما مي باشد.
- بسته نرم افزاري نگهداري و تعميرات پيشگيرانه (PM) شامل:
- شناسنامه مکانيزه کليه تجهيزات، ابزارآلات و پرسنل فني
- امکان تعريف تقويم هاي کاري تجهيزات
- برنامه ريزي فعاليت هاي نگهداري و تعميرات
- امکان ثبت نتايج فعاليت هاي برنامه ريزي شده و خرابي هاي اضطراري
- قابليت اتصال به سيستم هاي مکانيزه انبار، حسابداري، پرسنلي و غيره
- گزارشات و نموداري هاي متنوع
- بسته نرم افزاري آراستگي محيط کار (5S) شامل:
- تعريف فعاليت هاي مورد نياز در هريک از پنج قسمت
- آرشيو اقدامات صورت گرفته و نتايج حاصله بصورت فايل هاي نوشتاري، فيلم، تصوير و غيره
- امکان تعريف چک ليست ها، زمانبندي فعاليت ها و کنترل مستمر بر اقدامات صورت گرفته
- گزارشات و نمودارهاي متنوع
- بسته نرم افزاري محاسبه اثربخشي کلي تجهيزات (OEE) و ارائه راهکارهاي بهبود
- امکان دريافت اطلاعات مورد نياز بصورت مکانيزه از ساير سيستم ها و يا ورود مستقيم اطلاعات
- محاسبه اثربخشي تجهيزات بصورت تکي، گروهي، خط توليد و کلي
- ارائه هوشمند راهکارهاي بهبود براساس معضلات شش گانه TPM، بصورت دسته بندي شده و اولويت گذاري آنها
- امکان تعريف، زمان بندي و کنترل پروژه هاي بهبود
- مقايسه روند پيشرفت در هريک از زمينه ها و بصورت کلي
- گزارشات ونمودارهاي متنوع
- بسته نرم افزاري گردش اطلاعات و فرم هاي TPM
- تعريف فرم ها، چک ليست ها، دستورالعمل ها و غيره بصورت مرتبط به هم
- تعريف گردش کار (Workflow)
- پي گيري فرم ها و اسناد و مدارک
- تعريف گزارشات زمانبندي شده
- تعريف فعاليت هاي نت مستقل خودکار و برنامه ريزي و پي گيري آنها.


اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM