ايميل رمز عبور
عضويت

الگوبرداري

الگوبرداري چيست؟
الگو‌برداري در درجه نخست، ابزاري براي بهبود و اصلاح و يادگيري سازمان مي‌باشد که در مديريت کيفيت جايگاه وسيعي را به خود اختصاص داده است. به بيان ديگر الگو‌برداري، فرآيند سيستماتيک و مرحله‌بندي شده فراگيري سازمان از ابتدا تا انتها، مبتني بر اهداف واقعي مي‌باشد. سازمان‌هاي پيشرو نظير زيراکس، AT&T و تمامي سازمان‌هاي برنده جايزه تعالي عملکرد مالکوم بالدريج درک کرده‌اند که اين ابزار بزرگترين بهبودها را فراهم نموده و موثرترين ابزار تغيير سريع سازمان‌، در فضاي بهبود و رشد سازمان مي‌باشد. اين ابزار هم اکنون در سطح وسيعي از سازمان‌هاي توليدي و خدماتي در سراسر جهان با درجات مختلف کاربري مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
الگو‌برداري در استانداردهاي بين‌المللي ISO 9004:2000 و ISO/TS 16949:2002 بعنوان ابزارهاي بهبود مستمر معرفي شده است و لازم بذکر است در رويکرد فرايندگرا ، پس از شناسايي فرآيندهاي عملياتي و تجاري سازمان، بعنوان مسير بعدي هدف‌مدار رشد و حرکت سازمان (در نظرگيري فرآيندهاي برتر و پيشرو عملياتي و تجاري و تجزيه و تحليل‌هاي مرتبط) به سمت اهداف واقعي برون سازماني از الگو‌برداري استفاده مي‌شود.

ويژگي ها
الگو‌برداري به سازمان کمک مي‌کند تا رويکردي انتقاد آميز به فرآيند تجاري خود داشته باشد و آنرا تغيير و توسعه دهد.
الگو‌برداري فرآيندي فعال مي‌باشد که يادگيري و آموختن سازمان را ارتقاء بخشيده و سازمان را در جهت تغيير و بهبود تحريک مي‌کند.
در حين پروژه الگو‌برداري سازمان مي‌تواند منابعي براي بهبود پيدا کند.
سازمان مي‌تواند راه و روش‌هاي تازه‌اي را براي انجام فعاليت‌هاي برون سازماني بيايد.
در حين پروژه الگو‌برداري نقاط مرجع اندازه‌‌گيري عملکرد فرآيندهاي تجاري سازمان ايجاد مي‌شود.
در الگوبرداري هم تجزيه و تحليل کمي وجود دارد هم کيفي.

BenchMarking

اهداف اجراي الگو‌برداري
- حرکت در مسير بهتر شدن.
- تمرکز بر برون سازمان به منظور رشد سريع‌تر.
- تلاش‌، يادگيري و ممارست براي بهترين شدن در فضاي تجاري داخلي و جهاني.
- تجزيه و تحليل فعاليت‌هاي سازمان به منظور تشخيص نقاط قوت و ضعف فرآيندهاي جاري سازمان.
- شناسايي بهترين عملکردها و تطبيق اين عملکردها با سازمان.

مزيت‌هاي اجراي الگو‌برداري
مواردي که در ذيل ملاحظه مي‌کنيد مزاياي ارزشمند الگو‌برداري است که مستقيماً توسط شرکت‌هاي آمريکائي زيراکس، BMW و موتورولا (اولين برنده جايزه مالکوم ‌بالدريج 1988) بيان شده است:
- تنظيم اهداف بسيار واقعي و کاملاً شدني.
- فراگيري تجربيات پيشروان.
- شناسايي فرصت‌هاي بسيار نزديک و شدني.
- براي يک سازمان اين موضوع بسيار محرک است که بداند چگونه مي‌تواند در سطح بهترين‌هاي جهاني عمل ‌‌کند.
- الگو‌برداري درکي عميق و جديد وکاملاً واقعي به مديران و پرسنل سازمان از چگونگي فعاليت‌هاي سازمان‌ مي‌دهد.
- تمرکز بر برون سازمان‌‌ و رقابت برون سازماني از رقابتي شدن غير ساختاري واحدهاي درون سازماني جلوگيري مي‌کند.
- استراتژي‌ها و اهداف را مرتبط با آنچه بازار به آن دست پيدا کرده است، تنظيم مي‌کند (نه با توجه به سوابق پيشرفت‌هاي سال‌هاي قبل سازمان يا پيش‌‌بيني‌هاي مبتني بر اطلاعات درون سازماني).


خدمات قابل ارائه فراروش در رابطه با الگوبرداري

1- مراحل اجراي پروژه
1-1- مرحله بستر‌سازي جهت شروع پروژه
1-1-1- تعيين رسالت، اهداف و طرح کلان پروژه.
1-1-2- تعيين منشور اخلاقي پروژه.
1-1-3- برگزاري سمينار‌ها و اطلاع‌رساني.
1-1-4- تعيين محل تمرکز جهت اجراي پروژه قابل استفاده.
1-1-5- ارائه آموزش هاي مورد نياز.
1-1-6- تعيين نوع الگوبرداري.
-الگوبرداري درون سازماني.
- الگوبرداري رقابتي.
- الگوبرداري کارکردي.
- الگوبرداري عمومي.
1-1-7- اولويت بندي و تعيين سازمان‌ها جهت اجراي آزمايشي.

1-2- مرحله طرح‌ريزي
1-2-1- کسب مشارکت و مديريت رده بالاي سازمان.
1-2-2- انجام شناخت سازمان با استفاده از متدولوژي‌هاي مرتبط (مدل EFQM و ....).
1-2-3- انتخاب فرآيند مورد نظر الگوبرداري بر اساس نتايج فاز شناخت و همچنين عوامل بحراني موفقيت (CSF)
يادآوري‌: مواردي مانند انرژي، محيط زيست ، ايمني، نگهداري و تعميرات و عمليات، سربار کسب و کار، آزمايشگاه و غيره .مي‌تواند به عنوان محور‌هاي پيشنهادي مي‌تواند مورد توجه قرار گيرد.

1-2-4- سازماندهي و تجهيز تيم‌هاي مربوط به اجراي پروژه.
1-2-5- تدوين روش‌هاي اجرايي فرآيند انجام الگوبرداري.
1-2-6- مستندسازي فرآيند‌هاي مورد نظر براي الگوبرداري با استفاده از ابزار‌هاي مربوطه.
1-2-7- تعريف شاخص‌ها و معيار‌هاي اندازه‌گيري عملکرد فرآيند.
1-2-8- تعيين شرکاي الگوبرداري با توجه به معيار‌هاي مربوطه.
1-2-9- تعيين طرح جمع‌آوري اطلاعات.

1-3- مرحله جمع‌آوري اطلاعات
1-3-1- بررسي و انتخاب روشها و ابزار‌هاي جمع‌آوري اطلاعات.
1-3-2- جمع‌آوري اطلاعات (داخل سازمان و خارج سازمان).

1-4- مرحله تجزيه و تحليل اطلاعات
1-4-1- بررسي، پردازش و صحه‌گذاري اطلاعات.
1-4-2- نرمال‌سازي داده‌ها با استفاده از فاکتور پيچيدگي با استفاده از جداول و فرم‌هاي مربوط جهت
ايجاد امکان مقايسه سازمان‌ها با شرايط و خصوصيات مختلف به صورت نرمال شده.
1-4-3- تعيين بهترين عملکرد و شکاف‌ها در سطح عملکرد.
1-4-4- شناسايي علل شکاف‌ها با استفاده از ابزارهاي مربوطه.
1-4-5- ارائه گزارش تجزيه و تحليل داده‌ها.

1-5- يادگيري و بهبود
1-5-1- تعيين فرصت‌هاي بهبود بر اساس نتايج تجزيه و تحليل اطلاعات.
1-5-2- اولويت‌بندي و تعريف پروژه‌ها.
1-5-3- هدف‌گذاري براي پروژه‌هاي تعريف شده.
1-5-4- اجراي پروژه‌ها.
1-5-5- گزارش نهايي از مطالعه الگوبرداري شاخص نتايج بدست آمده.
1-5-6- طراحي و ايجاد بانک اطلاعاتي و پايگاه اينترنتي الگوبرداري.
1-5-7- گسترش و بسط پروژه.

2- رئوس شرح خدمات پروژه
در مراحل اجراي پروژه مطابق بند 1 پيشنهاد، شرکت مشاور شرح خدمات به شرح ذيل را ارائه مي‌کند:
- ارائه آموزش‌هاي مرتبط در طي اجراي پروژه.
- مشاوره‌ در زمينه تعيين رسالت و اهداف الگوبرداري.
- مشاوره در زمينه تعيين منشور اخلاقي الگوبرداري.
- تعريف طرح کلان پروژه‌ به همراه برنامه زمان‌بندي.
- تدوين روش اجرايي فرآيند انجام الگوبرداري
- مشاوره در زمينه محل تمرکز و اولويت‌بندي جهت اجراي پروژه.
- مشاوره در زمينه تعيين نوع الگوبرداري.
- انجام فاز شناخت در سازمان‌هاي منتخب.
- مشاوره در زمينه انتخاب فرآيند مورد نظر الگوبرداري.
- مشاوره در زمينه سازماندهي و تجهيز تيم‌هاي مربوطه.
- مشاوره در زمينه تعريف شاخص‌ها و معيارهاي اندازه‌گيري
- مشاوره در زمينه تعيين شرکاي الگوبرداري.
- مشاوره در زمينه تعيين طرح جمع‌آوري اطلاعات.
- ايجاد ارتباط با مجامع داخلي و بين‌المللي براي جمع‌آوري اطلاعات.
- همکاري در زمينه پردازش و صحه‌گذاري و نرما‌ل‌سازي داده‌ها.
- همکاري در زمينه شناسايي علل شکاف‌ها.
- همکاري در زمينه تعيين فرصت‌هاي بهبود و پروژه‌هاي مربوطه.
- طراحي و راه‌اندازي بانک اطلاعاتي و پايگاه اينترنتي الگوبرداري.


اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM