ايميل رمز عبور
عضويت

تعيين مسير حرکت شخصي


افراد موفق آينده ، بي شک آنهايي هستند که امروز ، آينده را پيش بيني مي کنند و به گفته آقاي پيتر دراکر بجاي مواجهه با آينده ، آن را مي سازند.
اما چه بسيارند کساني که نمي دانند کجا هستند و چه مي خواهند؟ غافل از اينکه براي کشتي بي مقصد، هيچ بادي موافق نخواهد بود.
ما در اين آموزش در کنار يکديگر ياد مي گيريم که چگونه با همکاري هم، درمسير آينده اي که خود ترسيم نموده ايم گام برداريم.


کجا هستيم ؟
براي چه هستيم ؟
تصورمان از آينده چيست؟
چه چارچوب هايي را براي خود ترسيم نموده ايم ؟
چگونه بايد به اهداف خود رسيد ؟
در مسير ترسيم شده، چگونه گام هاي عملياتي برداريم؟


اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM