ايميل رمز عبور
عضويت

سازمان ناب (Lean Organization)شرح عنوان:

وينس لومباردي، مربي مشهور و افتخارآفرين فوتبال آمريکايي، مي‌گويد:
«کمال دست‌نيافتني است، اما اگر در تعقيب کمال باشي‌، مي‌تواني به سرآمدي دست پيدا کني.»
سازمانِ ناب در فرهنگ و ادبياتِ ما به نوعي همان مدينۀ فاضله است با اين تفاوت که سازمان ناب مي تواند دست يافتني باشد!
سازمانِ ناب، سازماني است که همۀ افراد آن در تماميِ رده ها داراي تفکرِ ناب باشند! تفکر ناب، تفکري است مبتني بر بهبودِ تدريجي همه چيز از طريقِ حذف اتلاف ها؛ اين امر حتي شامل حذف تدريجي عادت هاي بد هم مي شود! سازمانِ ناب، بيش از حد انتظار و تصورِ مشتري براي وي، ارزشِ افزوده خلق مي¬کند و تماميِ کارکنانش از اين موضوع خوشحال اند و لذت مي برند!
سازمانِ ناب، ساختارش، فرهنگش، توليدش، مديريتش، پيمانکارانش و . . . ناب هستند؛ سازمانِ ناب با کمک و همياريِ ذينفعانش مديريت مي شود.
در اين آموزش به تشريح شرايط يک سازمان ناب و روش هايي براي تعيين فاصلۀ فعلي سازمان تا رسيدن به يک سازمان ناب پرداخته مي شود.


رئوس مطالب:

سازمان ناب چيست؟
تفکر ناب
نقش علم آمار در بهره وري
ارزش افزوده و راه هاي خلقِ آن
انواع اتلاف ها (مودا ، مورا و موري)

فايل ضميمه :

اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM