ايميل رمز عبور
عضويت

بازنشتگي،پايان کاريااغازراه!

بيان مسأله:
امروزه، شغل جزئي از وجود و شخصيت انسان ها به حساب مي آيد بطوريکه بوجودآمدن هر خللي در آن همانند يک بيماري، روح و جسم آدمي را در تنش قرار مي دهد.
هر نوع تغييري در اين رابطه اعم از جابجايي، تغيير شغل، تغيير پست و سمت، بازنشستگي و . . . بنحوي فرد شاغل را مضطرب مي سازد.
در اين سمينار که ويژه بازنشستگان است، مي آموزيم که چگونه با اين تغيير بزرگ مواجه شده و چگونه برنامه ريزي کنيم تا نه تنها دچار تنش، استرس و بحران نشويم بلکه با آغوش باز پذيراي يکي از بزرگترين تغييرات هيجان انگيز زندگي مان باشيم.

ويژگي ها

مؤثرترين مخاطبين اين سمينار، بازنشستگان مي باشند.
شاغلين حاضر نيز مي توانند براي آمادگي در مواجهه با تغييراتشغلي در اين سمينار حضور يابند


رئوس مطالب:

- تغيير يا بحران ؟
- ريشه ترسهاي آدمي
- روشهاي مقابله باتغييرات شغلي
- تعيين اهداف و برنامه ها پس از بازنشستگي

لينك مرتبط : توصيه هايي براي برگزاري:

اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM