ايميل رمز عبور
عضويت

بازنشستگي ، پايان کار يا آغاز راه ؟!



شرح عنوان:

امروزه، شغل جزئي از وجود و شخصيت انسان ها به حساب مي آيد بطوريکه بوجودآمدن هر خللي در آن همانند يک بيماري، روح و جسم آدمي را در معرض تنش قرار مي دهد.
هر نوع تغييري در اين رابطه اعم از جابجايي، تغيير شغل، تغيير پست و سمت، بازنشستگي و . . . به نحوي فرد شاغل را مضطرب مي سازد و در بسياري از موارد اين اضطراب باعث کاهش شديد بهره وري فردي، سازماني و اجتماعي مي گردد.
در اين آموزش که ويژه بازنشستگان (ترجيحاً با همراهي همسر) طرح ريزي گرديده است، مي آموزيم که چگونه با اين تغيير بزرگ مواجه شده و چگونه برنامه ريزي کنيم تا نه تنها دچار تنش، استرس و بحران نشويم بلکه با آغوش باز پذيراي يکي از بزرگترين تغييرات هيجان انگيز زندگي مان باشيم؛ (همچنين همسران مي آموزند که با يک فرد بازنشسته چگونه بايد رفتار کنند تا از زندگي شاد، سالم و موفقي برخوردار گردند.)


رئوس مطالب:

انتظارات يک فرد بازنشسته
تغيير يا بحران ؟
ريشه ترس هاي آدمي
روش هاي مقابله با تغييرات شغلي
تعيين اهداف و برنامه ها پس از بازنشستگي
بازنشستگيِ عقاب ها

فايل ضميمه :

اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM