ايميل رمز عبور
عضويت

پرورش وتوسعه خلاقيت

بيان مسأله:
اصولاً خلاقيت ، دوران کودکي و يااثر يک هنرمند را بياد ما مي آورد.با اينکه راجع به خلاقيت و محسنات آن زياد شنيدهايم ، اما اغلب ما نمي دانيم چگونه مي توان خلاقيت خود را پرورش دهيم؟ و حتي برخيمطمئن نيستند که خلاقند؟
نکته جالب اينکه اکثرا بر اين باورند که خلاقيت باافزايش سن کاهش مي يابد حال آنکه خلاقيت رابطه اي با سن ندارد بلکه اين روز مرگيهست که خلاقيت را کاهش مي دهد تا جائيکه تحقيقات نشان مي دهد ميزان خلاقيت با سابقهکاري بويژه براي مديران رابطه معکوس دارد.
در اين کارگاه ياد مي گيريم که چگونهاز خلاقيتمان براي کسب نتايج دلخواه استفاده نمائيم؟

ويژگي ها

اين دوره آموزشي بصورت کارگاه برگزار مي گردد
توصيه مي گردد تعداد افراد در اين کارگاه از 20 نفر بيشترنباشد.
توصيه مي گردد اين کارگاه خارج از محل سازمان برگزارگردد.


رئوس مطالب:

•انسانهاي خلاق چه ويژگيهايي دارند ؟
•چگونه خلاقيت خود راپرورش دهيم ؟
•چگونه از خلاقيت خود استفاده نمائيم ؟
•دو مورد که از خلاقيتمهمتر است .
•خلاقيت همکاران خودرا چگونه بارور نمائيم ؟
•بيائيد مربي خودباشيم .
•روح سرکش را آرام نمائيم .


اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM