ايميل رمز عبور
عضويت

مديريت سرمايه هاي انساني

بيان مسأله:
مديريت يعني اداره کردن افراد برايحصول نتيجه مورد نظر و هرجا که بحث انسان به ميان مي آيد، آنقدر دچار درگيريهايذهني و پيچيدگيهاي ذهني و پيچيدگيهايي مي شويم که اصولاً هيچ چيزي را راجع به آننمي توانيم بصورت مطلق بيان کنيم . از همين روست که برخي مديريت را علم و برخي ديگرآنرا هنر دانسته اند. بعضي آنرا اکتسابي و عده اي ذاتي مي دانند و ...
در شرايطکنوني بجاي واژه کارکنان و يا منابع انساني از واژه « سرمايه هاي انساني » استفادهمي کنند.
در اين سمينار 8 ساعته به بحث و گفتگو در اين رابطه پرداخته ميشود.


رئوس مطالب:

•انسان و ابعاد آن
•مديريت بر انسان
•روشهاي مديريت برگروههاي انساني
•ويژگيهاي رهبران موفق
•راههاي اثربخش براي هدايت سرمايه هايانساني در شرايط کنوني
•عملکرد مديريتي خود را چگونه بسنجيم


اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM