ايميل رمز عبور
عضويت

مديريت زمان

بيان مسأله:
مديريت زمان در ذهن اکثر مديران وکارشناسان تنها يک شعار زيباست که تا کنون بارها در دوره هاي آموزشي و ....از آنشنيده و يا درباره آن صحبت کرده ايم .اما در اغلب اوقات نتوانسته ايم با شرايطموجود خود را وفق دهيم و شنيده ها و گفته ها را عملي نمائيم . در اين کارگاه ما باراههاي عملي مديريت زمان آشنا مي گرديم .

ويژگي ها

اين سمينار براي تمام رده هاي سازماني توصيه ميگردد.
در اين سمينار مبنا بر اين است که مخاطبين با اصول و مفاهيم وروشهاي اوليه مديريت زمان آشنا بوده و بارها براي اين امر تلاش نمودهاند.


رئوس مطالب:

خود را مديريت نمائيم نه زمان را ...
•چرا ديگران زمان ما رامديريت مي کنند ؟
•گفتن \\\" نه \\\" بدون عذاب وجدان
•چگونه اولويتهاي خود رامشخص نمائيم؟
•آنکه چرايي دارد ، چگونه را مي يابد.
•مطابق برنامه يا جلوتراز زمان


اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM