ايميل رمز عبور
عضويت

مديريت جلسات

بيان مسأله:
بطور متوسط بيش از نيمي از وقت مديراندر جلسات مي گذرد.
اما در بسياري از موارد تنشها و خستگيهاي ناشي از برگزاريجلسات بيش از نتايج مورد نظر مي باشد.
همچنين در پاره اي از موارد تصميمات گرفتهشده در جلسات به سختي اجرا مي گردند و يا حتي بدست فراموشي سپرده مي شوند.
ازاينرو لازم است تا جهت استفاده بهينه از زمان و تشکيل جلسات اثر بخش ، شيوه هايمختلف برگزاري يک جلسه و مديريت آنرا بدانيم

ويژگي ها

اين آموزش براي دبيران کميته ها، مديران واحدها و رؤسايقسمتها بسيار مفيد و اثربخش مي باشد.
با توجه به کارگاههاي طراحي شده در اين دوره اموزشي وجود يکدوربين فيلمبرداري و ضبط وقايع کمک شاياني به تغيير رفتارها خواهد کرد.
براي اثربخشي بيشتر اين دوره اموزشي پيشنهاد مي گردد درابتداي دوره يکي از جلسات واقعي سازمان با حضور مدرس دوره تشکيلگردد.


رئوس مطالب:

•انواع جلسه
•شيوه هاي برگزاري يک جلسه
•يک جلسه مؤثربرگزار کنيم
•چگونه يک جلسه را مديريت نمائيم؟
•چگونه نظر مخالف ارائهکنيم؟
•چگونه ديگران را با خودهمسو نمائيم ؟
•جلسه را خاتمه داده و پيگيرينمائيم.


اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM