ايميل رمز عبور
عضويت

مديريت بحران

بيان مسأله:
اصولا با شنيدن بحران ، بياد سيل ،زلزله ، طوفان ، آتش سوزي، قطع برق و ....مي افتيم.با اين رويکرد دوره هاي آموزشيمختلفي طي مي کنيم و سعي مي کنيم کميته بحران تشکيل داده و جلسات منظمي را برايآمادگي و مواجهه با بحرانها داشته باشيم.
اما آيا مفهوم بحران تنها همين مواردرا در برمي گيرد ؟ آيا بعنوان يک مدير، آمادگي بحرانهاي مختلف را بصورت عملياتيداريم ؟

ويژگي ها

اکثر مديران در سازمانها و صنايع مختلف بجاي رهبري سازمانشاندرگير رفع بحرانهاي روزمره هستند که در اين خصوص در اين سمينار با شوک هايي مواجهخواهند شد.
اين سمينار براي رده هاي مديريت مياني بسيار اثربخش ميباشد.


رئوس مطالب:

مفهوم و فلسفه واژه بحران
•انواع بحران
•بحرانهاي سازمانيخود را شناسايي نمائيد.
•مديريت بحران و بحران مديريت
•قبل و بعد از بحران چهبايد کرد؟
•آماده باشيد.مي خواهيم بحران را مديريت نمائيم


اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM