ايميل رمز عبور
عضويت

مديريت استرس

بيان مسأله:
استرس يا به زبان عاميانه همانفشارهاي عصبي و رواني جزء لاينفک زندگيهاي امروزي بويژه زندگي شغلي افراد گشتهبطوريکه اگر فرد شاغلي بخصوص در رده هاي مديريتي بدون اين تنشها و استرسها و درارامش به کار بپردازد، به نوعي کار وي جدي تلقي نمي شود.
بعبارت ديگر مديرانسازماني، آنچنان با استرس خو گرفته اند که در بسياري از موارد براي کاهش يا از بينبردن آن هيچگونه برنامه ريزي مناسبي انجام نمي دهند. غافل از آنکه اين فشارها تا چهاندازه در کاهش بهره وري آنان نقش مهم و اساسي دارد.
در اين آموزش روشهاي عمليات مديريت استرس مورد بحث قرار مي گيرد.

ويژگي ها

توصيه مي گردد اين آموزش بصورت دو روزه و جهت تمامي رده هايسازماني به تفکيک برگزار گردد.
در صورتيکه اين آموزش در محيطي خارج از محيط سازمان برگزارگردد، مؤثرتر خواهد بود.
در اين آموزش، علاوه بر استرسهاي شغلي، ساير استرسها از جملهفردي و خانوادگي نيز مورد بحث قرار گرفته و راهکارهاي کاربردي براي جلوگيري و کاهشآن ارائه مي گردد.


رئوس مطالب:

-استرس چيست؟
-عوامل ايجاد استرس
-انواع استرس
-نشانههاي استرس
-راههاي مقابله با استرس
-تغيير نگرش در مورد فشارهايرواني
-روشهاي مديريت و کنترل استرس


اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM