ايميل رمز عبور
عضويت

مديريت استرسشرح عنوان:

امروزه استرس قسمتي از زندگي روزمرۀ بشر گرديده است تا حدي که اکثراً به آن خو گرفته و وجود آن را کاملاً عادي مي دانند! در اين ميان متخصصينِ هر حوزه نيز تعاريف مختلفي را در اين رابطه دارند، مثلاً روانشناسان از يک منظر به استرس مي نگرند و دانشمندانِ حوزۀ مديريت نگاهي متفاوت به آن دارند، برخي از محققينِ حوزۀ موفقيت هم وجود استرس را لازم و پيش برنده مي دانند؛ گروهي استرس را به دو دستۀ خوب و بد تقسيم مي کنند و گروهي ديگر از اصطلاحات ديگري همچون اضطراب و دلشوره و نگراني و . . . به جاي استرس استفاده مي کنند! امّا چيزي که در همۀ گروه ها مشترک است، ترجمۀ اصطلاح استرس است؛ در ترجمه، استرس را فشار معنا کرده اند و مسلماً هر نوع فشاري در صورتي که مديريت نشود مي تواند باعث خستگي و تنش و شکنندگي گردد؛ نکتۀ مهمِ ديگر بارِ رواني اين اصطلاح است که در ميان عمومِ افراد، به شکل مثبت جا نيفتاده است و از همين رو مي تواند آثار مخربي را ايجاد و بهره وري را کاهش دهد. در اين آموزش به روش هاي مديريتِ استرس با هدف افزايش بهره وري، پرداخته مي شود.


رئوس مطالب:

تعريف استرس و انواع آن
ابعاد استرس
عواملِ استرس و مهارِ هر يک
جايگزينيِ عشق به جاي استرس
مديريتِ عشق!

فايل ضميمه :

اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM