ايميل رمز عبور
عضويت

مديريت انگيزششرح عنوان:

عدم انگيزه و يا پائين بودن انگيزۀ کارکنان، يکي از بزرگترين چالش هاي پيش روي مديران امروز دنياست؛ شرکت ها و سازمان ها براي حفظ و نگهداشت کارکنان خود دست به هرگونه خلاقيت و هزينه اي مي زنند؛ اما با تمهيدات انديشيده شده و اقدامات صورت گرفته باز هم در بسياري از موارد، بي انگيزگي کارکنان باعث کاهش سطح بهره وري و تنزل کيفيت و اعتبار شرکت ها مي گردد؛ شايد دليل اصلي اين موضوع، اشتباهات رايجي باشد که از گذشته در ذهن مديران باقي مانده است، بطور مثال بسياري از مديران هنوز در تلاشند تا بر اساس سلسله مراتب نيازهاي مازلو، انگيزۀ پرسنل خود را افزايش دهند در حاليکه براي نسل امروز نيروي کار، اين نوع نظريه ها ديگر کاربردي ندارد! به بيان بهتر، تعريفِ انگيزه در عصر حاضر تغيير کرده است و مديران نمي توانند با تکيه بر تجارب قبلي خود باعث ايجاد انگيزه در کارکنانشان گردند.
فراگيران در اين آموزش مي آموزند چگونه مي توانند انگيزه مناسب و اثربخش را در کارکنان و همکاران خود ايجاد نموده و آنرا در يک سطح مشخص نگه داشته و مديريت کنند.


رئوس مطالب:

انگيزه، مباني و مفاهيم
شناخت از انواع انتظارات و توقعات انسان ها
معرفي مدل هاي انگيزشي
روش هاي کاربردي براي نگهداشت سرمايه هاي انساني
راه هاي خلق انگيزه و مديريت آن
ديدگاه دکتر دمينگ در رابطه با انگيزش

فايل ضميمه :

اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM