ايميل رمز عبور
عضويت

مديريت انگيزش

بيان مسأله:
عدم انگيزه يا پايين بودن انگيزهکارکنان يکي از بزرگترين چالشهاي پيش روي مديران امروز دنياست.
سازمانها برايحفظ يا افزايش انگيزه کارکنان خود دست به هر گونه خلاقيت و هزينه اي ميزنند.
اما با تمامي تمهيدات انيشيده شده و اقدامات صورت گرفته باز هم در بسيارياز موارد، بي انگيزگي کارکنان باعث کاهش سطح کيفيت و تنزل اعتبار سازمانها ميگردد.
در اين آموزش مي آموزيم چگونه مي توان انگيزه پرسنل را در يک سطح معين نگهداشت و انرا مديريت نمود.

ويژگي ها

اين سمينار مختص رده هاي مديريتي مي باشد که حداقل داراي 3نفر زيرمجموعه باشند.
اين آموزش در سازمانهاي دولتي و يا وابسته به دولت بصورتاثربخش تري ارائه مي گردد.
توصيه مي گردد، شرکت کنندگان در اين آموزش روشهاي قبلي خود رادر اين زمينه که مورد استفاده قرار داده اند بصورت مدون به همراه داشتهباشند.
اين آموزش، در شرکتهاي خصوصي و بويژه در شرکتهاي توليدي،علاوه بر سيلابسهاي زير بيشتر روي طراحي و تدوين يک نظام انگيزشي بحث مي نمايد.


رئوس مطالب:

•شناخت از انواع توقعات کارکنان
•روشهاي کاربردي جهت نگهداشتنيروي انساني
•راههاي خلق انگيزه
•ديدگاه دکتر دمينگ راجع به انگيزهپرسنل
•تعيين سطح انگيزه کارکنان
•مديريت انگيزه


اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM