ايميل رمز عبور
عضويت

توانمندسازي سرمايه هاي انسانيشرح عنوان:

در عصر حاضر، مديريت بر سرمايه هاي انساني و افزايش انگيزۀ آن ها تنها از طريق افزايش حقوق و دستمزد و يا تغيير سياست ها و مکانيزم هاي مالي و مادي ميسر نخواهد شد؛ آن هايي که براي شرکت يک سرمايه محسوب مي شوند، حاضر نيستند دانش و توانمندي هايشان را در اختيار هر کارفرمائي قرار دهند! آن ها براي ادامه بايد احساس کنند که توانمندي هايشان در شرکت در حال توسعه مي باشد؛ اين گروه از افراد از چالش و از دنياي ناشناختۀ پيش رو لذت مي برند و در هر لحظه که احساس کنند سازمان ديگر چيزي براي يادگيريِ آن ها ندارد، انگيزۀ خود را از دست خواهند داد؛ از اينرو سازمان بايد اولاً سرمايه هاي انساني خود را به طور دقيق شناسايي کرده و ثانياً براي توانمندسازي آن ها به طور مستمر برنامه ريزي نمايد.
در اين آموزش به بحث در اين رابطه پرداخته مي شود که سازمان براي توانمندسازيِ هر يک از گروه هاي کاريِ خود و به ويژه سرمايه هاي انساني چه برنامه هايي مي تواند داشته باشد.


رئوس مطالب:

مفهوم و فلسفۀ توانمندسازي
شناسايي سرمايه هاي انساني
رشد، ارتقاء، توسعه
توسعۀ توانمندي ها
توانمندسازي، انگيزه و بهبود بهره وري

فايل ضميمه :

اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM