ايميل رمز عبور
عضويت

مديريت رفتارهاي مشتري

بيان مسأله:
امروزه اکثر سازمانها ، اهميت ارتباطبا مشتري را درک کرده و جهت کسب رضايتمندي روزافزون آنها برنامه ريزي مي نمايند.اماچقدر در اين زمينه خود را موفق مي دانيد ؟
ما بعنوان مدير يک واحد سازماني بايدبدانيم خدمات خود را به چه کسي عرضه مي کنيم؟ و براي ارتقاء کيفيت چگونه توقعات ويرا با استفاده از روشهاي مناسب شناسايي کنيم؟
همچنين ما بايد اين توانايي راداشته باشيم که رفتارهاي بعدي مشتريانمان را برآورد نمائيم و جلوتر از آنها برنامهريزي نمائيم تا دائما در حال عکس العمل صرف نباشيم.
آيا اگر همين امروز رقيبقدرتمندي پيدا کنيد، باز هم اوضاع بر وفق مراد خواهد بود؟

ويژگي ها

توجه داشته باشيد، به هر کسي که محصول يا خدمت ما را دريافتمي دارد، مشتري مي گوئيم. آن شخص مي تواند دريافت کننده نهايي محصول سازماننباشد.
اين آموزش علاوه بر شرکتهاي خصوصي و يا توليدي، در سازمانهايدولتي نيز بسيار جذاب خواهد بود.
سمينار 4 ساعته اين آموزش براي مديران ارشد و کارگاه آموزشيدو روزه آن جهت مديران مياني توصيه مي گردد.


رئوس مطالب:

•آيا مشتريان را بدرستي شناسايي و دسته بندي نموده ايم ؟
•برايهر گروه از مشتريان چه سيستمهاي ارتباطي تعريف شده است ؟
•چه آموزشهايي را بهتيم خود داده ايم ؟
•کدام مشتري ؟چه رفتاري ؟
•رفتار مؤثر با مشتري چه نتايجيرا در بر دارد ؟
•آيا ما خواسته ها و نيازهاي واقعي مشتري را برآورده مي سازيم؟
•شناسايي رفتارهاي بعدي مشتري
•درستي مسيرمان را چگونه بسنجيم ؟


اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM