ايميل رمز عبور
عضويت

نظام مشارکت به سبک ژاپني هاشرح عنوان:

مديريتِ مشارکتي از مزايا و محاسنِ فراواني برخوردار است و نتايج و دستاوردهاي بسيار مثبتي را با خود به همراه دارد؛ امّا در بسياري از سازمان ها اين شيوۀ مديريتي به روشي اشتباه و يا در جاي اشتباه به کار گرفته مي شود؛ واقعيت اين است که منظور از مديريت مشارکتي، مشارکت دادنِ همۀ پرسنل در همه تصميم گيري ها نيست و چه بسا که به کار گرفتنِ اين شيوه در برخي موارد سازمان را دچار مشکل و تنش نمايد! ژاپني ها براي اين منظور و با هدفِ جلبِ مشارکتِ حداکثري از نظامِ پيشنهاداتِ کايزني بهره گرفته اند؛ در اين نظام، کليۀ پرسنل، خود را مسئول بهبود دانسته و دائماً در حال ارائه پيشنهاد مي باشند بدونِ آنکه در مواردِ غيرِمرتبط با کارِ خود دخالتي داشته باشند؛ از آن جالب تر اينکه آن ها پيشنهادات خود را عملياتي و اجرا نموده و سپس شرح بهبود را به سازمان ارائه مي نمايند؛ علاوه بر اين موارد، شرايط ديگري هم در اين نظام مشارکتي وجود دارد که در اين آموزش به تشريح آن ها پرداخته و روش هاي طرح ريزي و استقرار آن در سازمان مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.


رئوس مطالب:

فلسفۀ مشارکت
ارائه پيشنهاد، شاخصي براي تعهد و تعلق سازماني
طرح ريزي يک نظام مشارکت اثربخش
ويژگي هاي نظام پيشنهادات کايزني (ژاپني)
جايگاه مشارکت در بهره وري

فايل ضميمه :

اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM