ايميل رمز عبور
عضويت

مديريت کيفيت جامع (TQM)شرح عنوان:

مديريتِ کيفيتِ جامع يا مديريتِ کيفيتِ فراگير (TQM)، يک نگرش و روشِ مديريتي است که در آن به سه مقولۀ انسان، کيفيت و ذينفعان، نگاهي چندبعدي و همه جانبه مي اندازد، در اين روش مديريتي، بايد کالا و خدماتي فراتر از انتظارِ مشتري به وي ارائه شود و در ضمن کمترين هزينه براي توليدِ آن کالا يا ارائه آن خدمت انجام شده و علاوه بر اينها بيشترين سودِ ممکن نصيبِ سازمان شده باشد و البته پرسنلِ سازمان هم خشنود و راضي باشند! شايد در وهلۀ اول چيدن اين جملات در کنار هم در ذهنِ اغلب ما جور در نيايد و يا اتفاق افتادنِ همۀ آنها با هم را غيرممکن بدانيم، امّا واقعيت اين است که مديريت کيفيت جامع بسيار فراتر از اين چند گزاره در کنار يکديگر است! و جالب تر آنکه بسياري از شرکت هاي مطرحِ جهان، همين نگاهِ مديريتي را در پيش گرفته و دائماً در حالِ توسعۀ آن هستند.
در اين آموزش به تشريح اين روش مديريتي و مثال هاي کاربردي و عملياتي از آن پرداخته مي شود.


رئوس مطالب:

مفاهيم و مباني مديريت کيفيت جامع
نگاهِ مديريت کيفيت جامع به انسان
مفهوم مشارکت در مديريت کيفيت جامع
کيفيت يک بعدي و کيفيت چند بعدي
رضايتِ ذينفعان در مديريت کيفيت جامع
پيش نيازهاي رويکردِ مديريت کيفيت جامع
طرح ريزي و استقرار نظام مديريت کيفيت جامع

فايل ضميمه :

اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM