ايميل رمز عبور
عضويت

مديريت کايزنشرح عنوان:

کايزن (kaizen)، يک اصطلاح ژاپني و به معناي اصلاحاتِ کوچک و تدريجي است؛ ژاپني ها به تجربه دريافتند که تأثير بهبودهاي کوچک، ارزان و مداوم، بيشتر و عميقتر از بهبودهاي بزرگ و ناگهاني مي باشد؛ آن ها معتقدند اجراي بهبودهاي کوچک و مستمر علاوه بر ارزان تر بودن، راحت تر هم هست و از همه مهمتر اينکه توسط همه رده هاي سازماني قابل انجام بوده و به عبارت ديگر همۀ پرسنل در بهبود سازمان مشارکت دارند که اين خود باعث افزايش انگيزه افراد مي گردد.
از طرفي هر اصلاح کوچک و مستمري، کايزن نيست؛ بلکه کايزن شرايطي دارد و استقرار آن در سازمان نيازمندِ يک نظامِ مديريتي منسجم، مستحکم و مؤثر دارد، چرا که در غير اين صورت پس از مدت زمان کمي، افراد مجدداً دچار روزمرگي شده و شور و اشتياق خود نسبت به اجراي آن را از دست خواهند داد؛ از اين رو مي بايست نظامي مدون براي آن طرح ريزي و مستقر نمود.
در اين آموزش به ارائه مباحثي در رابطه با نظام مديريت کايزن و شرايط استقرار و اجراي آن پرداخته مي شود.


رئوس مطالب:

مباني و فلسفۀ کايزن
جايگاه کايزن در بهره وري
تفاوت کايزن و کاکوشين
نقش گمبا در کايزن
ارتباط کايزن و نظام انگيزشي سازمان
طرح ريزي و استقرار نظام مديريت کايزن
ارائه مثال هاي کاربردي

فايل ضميمه :

اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM