ايميل رمز عبور
عضويت

اصول و معيارهاي تعالي سازمانيشرح عنوان:

سازمان ها براي قدم گذاشتن در مسيرِ تعالي و سرآمدشدن، نيازمندِ نگرشي نو در تماميِ رده ها هستند. همۀ سطوح سازماني مي بايست در اين راستا هم پيمان شده و تغييراتِ اساسي در تفکر، ادبيات و رفتارشان ايجاد نمايند؛ اما تنها تغيير ديدگاه ها براي حرکت در مسير سرآمدي کافي نيست و علاوه بر آن به نظام و مدل هاي مؤثر و مطمئني نيز نياز است تا با استفاده از آنها بتوان گام هاي محکم تري برداشت؛ مدل هايي که به سازمان کمک مي کنند تا تمامي جوانب سازماني ديده شود، ارزيابي هاي مؤثري انجام گرفته و با در نظر گرفتن منابع و محدوديت¬ها، بر اساس يک ساختار منطقي، اولويت بندي ها انجام گيرد.
يکي از معتبرترين مدل هايي که در اين راستا مي تواند مورد استفاده قرار گيرد، مدل تعالي بنياد مديريت کيفيت اروپا يا همان EFQM مي باشد که معيارها و زيرمعيارهاي آن و همچنين منطقِ RADAR که توسط اين مدل براي ارزيابي و خودارزيابي سازمان ها ارائه شده، کمکِ شاياني به قرار گرفتن سازمان در مسير تعالي مي کند. در اين آموزش به ارائه اين مدل سرآمدي و تشريح معيارهاي آن پرداخته مي شود.


رئوس مطالب:

مفهوم و تعريف تعالي
معرفي مدل تعالي EFQM
معيارها، زيرمعيارها و نکات راهنما
تشريح منطق RADAR
روش هاي خودارزيابي
تدوين اظهارنامه

فايل ضميمه :

اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM