ايميل رمز عبور
عضويت

اصول مذاکره و مديريت جلساتشرح عنوان:

امروزه بخش زيادي از وقت و زمان زندگيِ کـاري مـديران و کارکنان در جلساتِ متعدد صرف مي شود؛ اما اغلب آنها معتقدند که اين جلسات، خسته کننده بوده و با توجه به وقت و انرژي به کارگرفته شده، از بازدهيِ قابل توجهي برخوردار نيستند؛ چه به دليل نحوه مديريت اين جلسات و چه به دليل عدم آگاهي از فنون مذاکره در يک جلسه.
در بسياري از سازمان ها و شرکت ها بيش از 40 تيم، کارگروه و کميته وجود دارد که برگزاري جلسات اين تيم ها وکميته ها مي تواند وقت و انرژي بسيار زيادي را از مديران و کارشناسان بگيرد و در صورتي که نتايج و دستاوردهاي مفيد و مؤثري از اين جلسات حاصل نگردد، قطعاً مي بايست بازنگري جدي و قاطعي بر روي آيين نامه ها و روندِ تشکيل اين کميته ها و به ويژه مديريتِ آنها انجام داد.


رئوس مطالب:

مفهوم و انواع جلسه
فرآيندِ تشکيلِ يک جلسه
ويژگي هاي يک جلسۀ اثربخش
اصولِ مذاکره در جلساتِ رسمي
ساختار جلسه و شرح وظايف اعضا
انواع مذاکرات و مديريت آن ها

فايل ضميمه :

اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM