ايميل رمز عبور
عضويت

مهارتهاي ارتباطي موثرشرح عنوان:

بشر در زندگي روزه مرۀ خود، درصدِ زيادي از زمان بيداري اش را در حالِ برقراريِ ارتباط با ديگران است؛
اگر تفکر را نيز نوعي ارتباط با خود بدانيم مي توان گفت ما صد در صد زمان بيداري مان را در حال برقراري ارتباط هستيم! در هرصورت نمي توان از اهميت و نقش ارتباطات در زندگي بشر به ويژه در زندگي هاي امروزي و مهمتر از آن در شرکت ها و سازمان هاي دنياي امروز، چشم پوشيد؛ تا جائيکه تحقيقاتي در زمينه هوش هيجاني نشان داده است که مهارت هاي ارتباطي مؤثر مي تواند تا هشتاد درصد در موفقيت و دستيابي به اهداف نقش داشته باشد؛ و در صورت وجود ضعف در اين زمينه، سازمان شاهد تنش هاي دائمي در جلسات و در مذاکرات هرروزه خود خواهد بود.
هدف از اين آموزش ارائه بينش و دانش مهارت هاي ارتباطي به مخاطبين مي باشد.


رئوس مطالب:

رتباط مؤثر چيست؟
ستفاده از تکنيک هاي روانشناسي (T.A) در ارتباطات
خود و ديگران را بشناسيم
هوش هيجاني (EQ)
تأثيرگذاري در ديگران
برقراري ارتباط مؤثر

فايل ضميمه :

اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM