ايميل رمز عبور
عضويت

مديريت تحولشرح عنوان:

اصطلاحِ تحول، در ظاهر به معناي دگرگوني مورد استفاده قرار مي گيرد اما زماني که در سازمان و با عنوان مديريتِ تحول به کار برده مي شود، مفهومي متفاوت و حتي دور از دگرگوني را با خود به همراه دارد؛ مديريت تحول يک فرآيند است نه يک پروژه! چرا که پروژه زمان شروع و پاياني دارد و اصولاً تغييرِ ملموسي را ايجاد مي کند، اما فرآيند، پاياني ندارد و نتايجش ممکن است آني و ملموس نباشند! مديريت تحول، برعکس اسم و ظاهرش، يک برنامۀ بهبود مستمر و دراز مدت سازماني است براي بهبود همه جانبۀ سازمان از قبيل بهبود افراد، گروه ها، ساختار، استراتژي ها و . . .
تحولِ سازماني، يک نگرش است؛ نگرشي همراه با دانش مديريتي براي بسيج کردن تمامي افراد و منابع سازمان در راستاي بهبود؛ از اينرو نياز به رهبراني هوشمند، انديشمند، بينش مند و دانشمند دارد تا بتوانند سازمان را به درستي و به صورتي اثربخش در مسير تحول قرار دهند.
در اين آموزش به روش هاي مديريت تحول و ايجاد ساختارهاي عملياتي و مؤثر آن پرداخته مي شود.


رئوس مطالب:

مفهوم و تعريف تحول
تفاوت تغيير، تحول و بهبود
تحول سازماني و اهداف آن
استراتژي ها و برنامه هاي تحول
ساختار تحول
روش هاي ايجاد تحول
رهبري تحول سازماني

فايل ضميمه :

اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM