ايميل رمز عبور
عضويت

رهبران شاد وموفق يامديراني افسرده ونگران!

بيان مسأله:
اکثر مديران بخصوص در بخش دولتي از کارائي و اثر بخشي پايين فعاليتهاي خود و تيمهايخود گله مندند.آنها معتقدند قوانين و مقررات ، سازمانها را محدود نموده و پرسنل ،بدون انگيزه و با بهره روي ناچيزي کار مي کنند.آنها کار آفريني را تنها در بنگاههاياقتصادي خصوصي ميسر مي دانند.
در اين آموزش ، مي آموزيم که چگونه در هر شرايطي وبا امکانات و منابع محدود چگونه مي توان کارکناني با انگيزه و بهره ور ترتبيت نمود .


رئوس مطالب:

• مفهوم کارآفريني و انواع آن
• ويژگيهاي يک کارآفرين درونسازماني
• تربيت کار آفرين ها و هدايت آنها
• نگرشها را تغيير دهيم نه شرايطرا
• ارتقاء بهره روي با استفاده از کارآفريني درون سازماني
• انگيزه هايمالي چقدر مؤثر است ؟


اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM