ايميل رمز عبور
عضويت

ريشه روزمرگي

بيان مسأله:
اغلب مديران بر اين باورند که دچارنوعي روز مرگي شده اند و هر چه تلاش مي نمايند تا از اين دغدغه رهايي يابند موفقنمي شوند. به گفته آنها، روزها و ماهها بدون دستيابي به نتايج برنامه ريزي شده ميگذرند و ما تنها درگير رفع بحرانهاي روزانه هستيم.
در اين آموزش به ريشه هايروزمرگي و راههاي مقابله با آن پرداخته مي شود.


رئوس مطالب:

- آيا من دچار روزمرگي شده ام؟
- ريشه هاي روزمرگي چيست؟
- راههاي پيشگيري از روزمرگي کدام است؟
- براي رهايي از روزمرگي چه بايد کرد؟


اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM