ايميل رمز عبور
عضويت

ترميم روابط سازمانيشرح عنوان:

هر رابطه اي در صورتي که مراقبت نشود بعد از مدتي دچار ضعيف شدن و رکود مي شود، خواه اين رابطه ميان دو نفر تعريف شده باشد يا بين دو واحدِ سازماني يا دو سازمانِ مستقل از هم! ارتباط يک جادۀ دوطرفه هست که طرفين آن مي بايست قوانيني را رعايت کنند و مسئوليت آن را بر عهده بگيرند، در غير اين صورت ارتباط به مرورِ زمان سرد و حتي در پاره اي از موارد در صورتي که قوانين و چارچوب هاي آن رعايت نگردد دچار نقصان و درگيري مي شود؛ اين موضوع در درون سازمان ها و مابين واحدهاي سازماني نيز صدق مي کند، حتي در سازمان هايي که نظام مديريت فرآيندها به شکل مناسبي طراحي و مستقر شده باشد، باز در صورتي که روابط مابين افراد دچار مشکل باشد، امور سازمان با خلل روبرو خواهد بود؛ به عبارتي ديگر در صورتي که هر از چندگاهي به ترميم روابط بين واحدهاي سازماني پرداخته نشود، احتمالِ اينکه روند فعاليت ها با مشکل مواجه گردد افزايش مي يابد.
در اين آموزش به روش هاي برقراري ارتباط بين واحدهاي مختلف سازماني و مهارت هاي مربوط به آن، پرداخته مي شود.


رئوس مطالب:

تعريف ارتباط و انواع آن
نقش و جايگاه روابط انساني در نظام مديريت فرآيندها
روش ها و مهارت هاي ترميمِ يک رابطه
ويژگي هاي يک رابطۀ اثربخش سازماني
مديريت روابط درون سازماني

فايل ضميمه :

اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM