ايميل رمز عبور
عضويت

کارافريني درون سازماني

بيان مسأله:
کارآفريني در دنياي امروزي يک ضرورتاست. افراد موفق خوب مي دانند که براي استفاده بهينه از توانمنديهاي خود نبايد دچارروزمرگي گردند. آنها دريافته اند که براي نجات از روزمرگي و ايجاد انگيزه بايد دستبه کارآفريني زد.
اما کارآفريني تنها راه اندازي يک کسب و کار کوچک يا خانگي وتوسعه آن نيست.
فرد کارآفرين مي تواند در بدنه يک سازمان دست به کارآفريني بزند. بويژه در شرکتها و سازمانهاي کنوني که براي بقا و ارتقاء خود دست چنين افرادي را بهگرمي مي فشرند.
اما در اکثر اوقات نه سازمانها و نه خود افراد نمي دانند از کجاو چگونه مي بايست شروع نمايند. در اين سمينار سازمانها در مي يابند که کارآفرينانخود را چگونه شناسايي نموده و پرورش دهند. همچنين علاقمندان و دلسوزان سازمان ميآموزند که به چه روشهاي ساده اي مي توان دست به کارآفريني زد و با توجه به امکاناتموجود نتايج بهتري گرفت.


ويژگي ها

توصيه مي گردد، مديران مياني و دبيران و رؤساي کميته ها دراين سمينار شرکت نمايند.
برگزاري اين سمينار در سازمانهاي دولتي و يا شرکتهاي وابسته وزيرمجموعه دولت اثربخش تر مي باشد.


رئوس مطالب:

- فرهنگ کارآفريني درون سازماني
- مهارت هاي مورد نياز درکارآفريني
- نوآوري در کارآفريني درون سازماني
- ويژگيهاي يک کارآفرين درونسازماني
- شناسايي کارآفرينان درون سازماني
- چگونه مي توان براي سازمان خوديک کارآفرين بود؟


اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM