ايميل رمز عبور
عضويت

قابليت شاخص ها،قاطعيت تشخيصي ها

بيان مسأله:
تاکنون در بسياري از سازمانها، از سيستمهاي مختلف مديريتي و مدلهاي تعالي استفاده شدهتا چارچوبي براي بهبود فراهم گردد.
در اکثر اين سازمانها از روشهاي مختلفشناسايي فرايندها و تعيين شاخصهاي مربوطه بهره گرفته شده و چه بسا هزينه هاي گزافيبراي مديريت فرايندها و بهبود آنها پرداخت گرديده است. حال آنکه در بسياري از مواردفلسفه وجود شاخصها ناديده گرفته مي شود و از همين رو در برخي موارد، شاخصها بااهداف اشتباه گرفته مي شوند. و يا مباحث شاخص، نشانگرها و معيارها با هم يکي گرفتهمي شوند.
در نتيجه قاطعيت در تشخيصها و به تبع آن اعتماد به تصميمات کاهش مييابد.
در اين سمينار به طرح اين موضوع و راهکارهاي مربوطه پرداخته مي شود.

ويژگي ها

اين سمينار به سازمانها و شرکتهايي که از سيستم مديريت کيفيتاستفاده مي نمايند توصيه مي گردد.
مؤثرترين مخاطبين اين سمينار مديران فرآيندها و کاربران سيستممديريت کيفيت در سازمان مي باشند.


رئوس مطالب:

-درکجاهابه شاخص گذاري نياز داريم؟
- يک شاخص خوب چه ويژگيهايي بايد داشته باشد؟
- روش هاي مناسب براي اندازه گيري وتجزيه و تحليل شاخص هابه تفکيک انواع آنها
- گزارشات مربوط به تجزيه و تحليل ها را چگونه تهيه کنيم تامنجر به اتخاذ بهترين تصميمات گردد؟
- نحوه کنترل فرآيندها از روي شاخص هايمربوطه
- انواع پايش و اندازه گيري
- در تصميم گيري ها، چه نکاتي را در نظربگيريم تا نتايج بهتري را ببينيم؟
- تصميمات اتخاذ شده را مديريت نمائيد.
- در چه زمان هايي، شاخص ها را به روز کنيم؟


اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM