ايميل رمز عبور
عضويت

قابليت شاخص ها ، قاطعيت تشخيص هاشرح عنوان:

سطح دانش و بلوغ سازمان ها به سمت و سوئي رفته است که ديگر مانند گذشته نمي توان راجع به کارکنان يک سازمان بر اساس سليقه و نظرات شخصي، قضاوت نمود.
امروزه اگر مديري، بدون در نظر گرفتن عملکردِ کارکنان، آنها را مورد تشويق يا تنبيه قرار دهد، دير يا زود به جرم بي عدالتي و تبعيض، جايگاه خود را در سازمان از دست خواهد داد. شاغلين در سازمان ها انتظار دارند عملکردشان ديده شده و مورد توجه قرار گيرد و بر همان اساس مورد قضاوت قرار گيرند؛ آنها انتظار دارند سيستم و مکانيزمي براي سنجش عملکردشان وجود داشته باشد نه ديدگاه شخصي يک نفر !
علاوه بر اين، مديران نيز نياز دارند تا تصميماتي مبتني بر واقعيات و داده هاي کمّي بگيرند نه حدس و گمان و اين مهم ميسّر نخواهد شد مگر به کمک شاخص ها.
در اين آموزش، روش هاي مديريت بر مبناي شاخص ها مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.


رئوس مطالب:

تعريف عملکرد
شاخص، معيار و نشانگر
روش هاي سنجش، پايش و ارزيابي
روش هاي تعيين و تدوين شاخص ها
تصميم گيري بر اساس واقعيت

فايل ضميمه :

اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM