ايميل رمز عبور
عضويت

مديريت فرآيندهاشرح عنوان:

در گذشته، اگر هر يک از کارکنان سازمان، وظيفه خود را درست انجام مي داد، نتايج سازماني قابل قبول مي نمود؛ اما امروزه با وجود پيچيدگي هاي متعدد و مختلف در سازمان و جامعه و با افزايش سطح توقعات مشتريان و ذينفعان، ديگر انجام درست کار توسط فرد به تنهايي پاسخگوي انتظارات نبوده و لزوماً منجر به دستاوردهاي مطلوب نخواهد شد!
براي حل اين مسئله، سازمان ها، شرکت ها و صنايع در کشورهاي پيشرفته به صورت نظام مند مديريت مي شوند و بي نظمي و بي انضباطي در روند اجراي فرآيندها در آنها به حداقل خود رسيده است. شرکت هاي موفق، فرآيندهاي خود را به درستي و به نحوي مؤثر مديريت مي نمايند؛
در اين آموزش تلاش مي گردد که نحوۀ شناسائي، طرح ريزي و مديريت مؤثر فرآيندها به فراگيران ارائه گردد.


رئوس مطالب:

تعريف فرآيند
اجزاي فرآيند
انواع تقسيم بندي فرآيندها
رويکرد فرآيندي
مديريت و کنترل فرآيندها

فايل ضميمه :

اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM