ايميل رمز عبور
عضويت

تعهد و تعلق سازمانيشرح عنوان:

انعقاد قراردادهاي کاري مابين سازمان و نيروي کار به تنهايي نمي تواند افراد را به سازمان وفادار نمايد، همانگونه که عشق و علاقه نيز به تنهايي قادر به ارائه کار باکيفيت توسط نيروي انساني نمي باشد! بلکه اين دو در کنار هم مي توانند باعث ايجاد تعهد و تعلق افراد در سازمان گردند؛ ايجاد و مديريت هر يک از آن ها نياز به آگاهي از مکانيزم هاي ذهني افراد و همچنين طرح ريزي و استقرار سيستم هاي کارا و اثربخش دارد که تنها از عهدۀ مديران هوشمند و توانمند بر مي آيد.
تعهد و تعلق سازماني از يک سو نيازمندِ عزت نفس و اعتماد به نفس تک تکِ افراد و از سوي ديگر نيازمندِ يک سيستمِ قرارداديِ منسجم، مؤثر و عادلانه مي باشد؛ و در صورتي که سازمان بتواند اين دو مقوله را به نحو مناسبي ايجاد کند، آنگاه شاهد افزايش انگيزه و وفاداري نيروي کار و در نتيجه بهبود بهره وري خواهد بود.
در اين آموزش به ارائه روش هايي براي ايجاد، افزايش و مديريت تعهد و تعلق سازماني پرداخته مي شود.


رئوس مطالب:

مفاهيم تعهد و تعلق
وفاداري به گروه و کيفيت زندگي
چگونه نسبت به سازمان خود احساس خوبي پيدا کنيم؟
عوامل مؤثر بر تعهد و تعلق سازماني
مسئوليت پذيريِ هيجان انگيز

فايل ضميمه :

اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM