ايميل رمز عبور
عضويت

رويکردهاي نوين در مديريت انسان هاشرح عنوان:

مديران هوشمند اين واقعيت را درک کرده اند که مديريت در هر عصري مي بايست متناسب با روحيات، خلقيات و سلائق همان عصر و همان نسل باشد، به عبارتي ديگر نمي توان با روش هاي قديمي نسل امروز را مديريت کرد؛ اين در حاليست که در اکثر سازمان ها از افرادي به عنوان مدير استفاده مي شود که به دليل در نظرگرفتن شاخص تجربه، حداقل يک نسل با نيروي انساني خود فاصله دارند و با توجه به سرعت تغييرات اجتماعي، بعضاً اين فاصله مي تواند باعث شود که اين دو گروه به هيچ وجه نتوانند يکديگر را درک کنند؛ بطور مثال از نظر مديران، نسل امروز نيروي کار از وفاداري زيادي نسبت به سازمان برخوردار نيستند و يا تعهد و تعلقي نسبت به سازمان ندارند! اين گروه از مديران با اين رويکرد سعي در مديريت نيروي انساني دارند که در بيشتر اوقات در اين راستا مأيوس مي گردند؛ بنابراين شناخت از روحيات و سلائق افراد تحت امر در عصر کنوني بسيار حائز اهميت و ضروري به نظر مي رسد و در اين آموزش به ارائه مطالبي در اين خصوص پرداخته مي شود.


رئوس مطالب:

آشنايي با نسل هزاره
سلسله مراتب نيازها در عصر کنوني
ويژگي هاي مؤثر يک مدير منابع انساني
اعمال تغييراتي اساسي در نگرش ها و شاخص ها

فايل ضميمه :

اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM