ايميل رمز عبور
عضويت

اصول کارتيمي

بيان مسأله:
اکثريت مديران و کارشناسان تا کنون ،دوره هاي آموزشي ، کارگاهها ، کتابها و ... زيادي را در مورد کار گروهي ديده ،شنيده ويا خوانده اند.در همه سازمانها از تيمها ، گروهها و کميته هاي بسيارياستفاده مي گردد.اما اندکند سازمانهايي که از گروههاي انساني تشکيل شده بهره شايستهو دلخواه را ببرند.
در بسياري از موارد حتي سازمانها نمي دانند از تشکيل تيم چههدف يا اهدافي را دنبال مي کنند.
معناي واقعي و کاربرديTemworkingچيست ؟چگونهاين مفهوم را مي توان در کل سازمان تسري داد ؟ چگونه مي توان با استفاده از يک گروهبه نتايج مطلوب و برنامه ريزي شده دست يافت ؟

ويژگي ها

توصيه مي گردد براي اثربخشي اين آموزش، کارگاهي بصورت 2 روزهو خارج از محيط سازمان برگزار گردد.
در صورتيکه تعداد شرکت کنندگان در اين آموزش دقيقا 24 نفرباشد، کارگاه ها جذاب تر برگزار مي شوند.
با توجه به اينکه، کارگاههاي اين آموزش با يک سناريوي طولانيقبلي برگزار مي شوند، بهتر است اسامي و سمت شرکت کنندگان همراه با شماره تماس آنها،حداقل يک هفته قبل از برگزاري در دسترس مدرس قرارگيرد.


رئوس مطالب:

•انواع تجمعهاي انساني و کاربرد هر يک ازآنها
•تشکيل گروه: چراو در کجا؟
•تعيين اعضاي تيم با توجه به اهداف و برنامه ها
•چگونه در يک تيمکار کنيم ؟
•نقش هر يک از اعضا در تيم با توجه به نظريه دکتر بلبين
•شرحوظايف هر يک از نقشها در تيم
•آيا تيم کارا و موثري داريم ؟


اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM