ايميل رمز عبور
عضويت

مهارت هاي بهره وريشرح عنوان:

زماني که بهره وري را مترادف اصطلاحاتي همچون بازدهي و راندمان قلمداد مي کنيم، شأن و جايگاه آنرا تنزل داده ايم؛ در حاليکه تعبير زيباي بهره وري عبارتست از گرفتن بهترين نتيجه از شرايط موجود !
با پذيرفتن اين تعبير، اولين نتيجه اي که مي توان از آن گرفت اين است که بهره وري تنها و تنها از عهده انسان ها بر مي آيد و اصطلاحاتي همچون بهره وري سرمايه و بهره وري ماشين آلات خودبخود از بين خواهد رفت. چرا که گرفتن نتيجه اي بهتر و متفاوت در شرايط يکسان تنها از عهده انسان بر مي آيد؛ همچنين اين تعبير کمک مي کند تا انسان ها شرايط موجود را درک کرده و مسئوليت آنرا بپذيرند که اين خود اولين گام براي قدم گذاشتن در مسير موفقيت است.
در اين آموزش سعي مي گردد تا اصطلاح بهره وري به صورتي مؤثر ملکۀ ذهن مخاطبين گردد و دستاوردهاي حاصل از اين تعريف مورد بحث و بررسي قرار گيرد؛ همچنين مهارت هاي لازم در اين خصوص ارائه خواهد شد.


رئوس مطالب:

مفاهيم و تعارف بهره وري
بهره وري؛ از تخصص تا فلسفه !
ارتباط بهره وري با موفقيت
ويژگي هاي يک فرد بهره ور
ابزار بهره وري
ترسيم مسير بهره وري

فايل ضميمه :

اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM