ايميل رمز عبور
عضويت

مديريت بر مبناي هدفشرح عنوان:

امروزه، ما يا در راستاي اهداف خود در حال حرکتيم و يا بالاجبار براي اهداف ديگران در تلاشيم؛ مديري را مي توان موفق دانست که از توانمندي هاي افراد در راستاي اهداف سازماني به نحو احسن بهره مي گيرد.
به اين منظور، مديريت مي بايست ويژگي هايي را در خود و کارکنانِ سازمان پرورش دهد؛ مي بايست روش هاي استفاده از توانمندي هاي افراد را بداند؛ چنين مديري مي بايست اين توانائي را داشته باشد که اهداف فردي و سازماني را همسو و هم راستا نموده و براي دستيابي به اهداف سازماني، هيجان افراد را برانگيزد.
در اين آموزش به متدهاي مديريتي مبتني بر هدف پرداخته خواهد شد.


رئوس مطالب:

تعيين اهداف سازماني
جلب مشارکت کارکنان در مسير اهداف
چيدمان تيم ها بر اساس انواع اهداف
نحوه برقراري نظام پاداش
ويژگي هاي يک رهبر هدفمند

فايل ضميمه :

اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM