ايميل رمز عبور
عضويت

هدف گذاري وبرنامه ريزي

بيان مسأله:
اکثر افراد در ذهن خود بر اين گمانندکه اهداف مشخصي دارند و براي رسيدن به اين اهداف، برنامه ريزي و تلاش مي نمايند. اما اندکند افرادي که خود را موفق مي دانند و بر اين باورند که دستيابي به اهداف راياد گرفته اند.
در اين سمينار روشهاي هدف گذاري و برنامه ريزي مورد بحث ويادگيري قرار مي گيرد.

ويژگي ها

اين سمينار براي تمامي رده هاي سازماني مفيد و مؤثر مي باشدولي توصيه مي گردد تمام رده هاي سازماني براي شرکت در اين سمينار در يک گروه قرارنگيرند.
توصيه مي گردد شرکت کنندگان در اين سمينار، قبل از حضور درسمينار چند هدف سازماني، فردي و يا خانوادگي خود را به تفکيک دست يافته و دستنيافته تهيه و در قالب يادداشتي با خود داشتهباشند.


رئوس مطالب:

- هدف چيست و چرا هدف گذاري مي‌کنيم ؟
- ويژگيهاي يک هدفاثربخش
- ايجاد انگيزه با نحوه تعريف هدف
- چگونه مي توان موانع را از سر راهبرداشت؟
- براي رسيدن به اهداف خود چگونه برنامه‌ريزي کنيم ؟
- برنامه‌هايخود را به چه روش هايي پايش و کنترل مي‌نمائيم؟


اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM