ايميل رمز عبور
عضويت

هدف گذاري وبرنامه ريزيشرح عنوان:

اکثر افراد در ذهن خود بر اين گمانند که اهداف مشخصي دارند و براي رسيدن به اين اهداف، برنامه ريزي و تلاش مي نمايند. اما اندکند افرادي که خود را موفق بدانند و بر اين باور باشند که مهارت هاي دستيابي به اهداف را بنحوي شايسته ياد گرفته اند.
در اين ميان، مديران بيش از هر فرد ديگري نيازمند بکارگيري روش هايي کاربردي و عملي براي دستيابي به اهدافشان هستند؛ در واقع موفقيت مديران در گروي ميزان دستيابي آنها به اهدافشان است، اهدافي که مطابق با برنامه هاي تعيين شده و مسير ترسيم شده به آنها دست مي يابند.
در اين آموزش روش هاي هدف گذاري و برنامه ريزي مورد بحث و يادگيري قرار مي گيرد.


رئوس مطالب:

هدف و موفقيت، مباني و تعاريف
ويژگي هاي يک هدف مناسب
برنامه ريزي اثربخش
روش هاي رفع موانع

فايل ضميمه :

اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM