ايميل رمز عبور
عضويت

تکنيک هاي بهبود سازمانيشرح عنوان:

دکتر دمينگ مي گويد بهبود اجباري نيست؛ زيرا بقا اجباري نيست !
به نظر مي رسد شرکت ها و سازمان ها در دنياي امروزِ کسب و کار براي ماندن در بازار و صحنه رقابت، راهي به جز بهبود دائمي خود ندارند؛ با اين ديدگاه شرکتي از سايرين موفق تر خواهد بود که با استفاده از روش هايي کارآمدتر و مؤثرتر، دائماً در حال يادگيري بوده و بتواند بهبود را ايجاد و مديريت کند؛ و اين مهم زماني اتفاق مي افتد که ما بپذيريم که مي بايست تغيير کنيم و در اين مسير چرائي تغيير و چگونگي تغيير را دائماً در ذهن خود مرور کنيم! همچنين بايد در رابطه با يادگيري، بهبود و هزينه هاي مربوط به آن ها به نقطۀ بهينه اي برسيم.
ما در اين آموزش، تکنيک هاي بهبود سازماني و روش هاي مستمر و مؤثر يادگيري را مورد بحث و بررسي قرار مي دهيم.


رئوس مطالب:

معنا، مفهوم و فلسفه بهبود
انواع بهبود و روش هاي ايجاد آن
تفاوت آموزش و يادگيري
نقطه آغاز بهبودهاي عميق
فرآيند يادگيري و بهبود و مديريت آن
همسوسازي افراد با بهبود

فايل ضميمه :

اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM