ايميل رمز عبور
عضويت

هوش هيجانيشرح عنوان:

تحقيقات نشان داده است که هوش هيجاني، مي تواند تا 80 درصد بر روي موفقيت تأثيرگذار باشد؛ اکثر رهبران بزرگ کسب و کار، داراي هوش هيجاني مؤثري بوده و در بيشتر اوقات توانائي هاي آنها در هوش هيجاني بسيار بيشتر و مؤثرتر از توانمندي هايشان در مباحث فني حوزۀ کسب و کارشان بوده است.
دنياي امروز، دنياي ارتباطات و تعاملات است و بدون شک فردي به موفقيت هاي بيشتري مي رسد که بتواند تشخيص دهد چه مطلبي را کجا، چگونه و به چه شکلي به طرف مقابل خود بگويد تا به نتيجۀ مطلوب برسد.
در رابطه با هوش هيجاني، خبر خوب اينکه اين مهارت قابل آموختن و ارتقاء است و نکتۀ مهم اينکه براي افزايش مهارت هاي مربوط به هوش هيجاني، ابتدا بايد بر روي خودمان کار کنيم و يک سري از ويژگي هاي فردي و شخصيتي خود را ارتقاء دهيم.


رئوس مطالب:

خود آگاهي
خود انگيختگي
خود مديريتي
همدلي
مديريت روابط اجتماعي

فايل ضميمه :

اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM