ايميل رمز عبور
عضويت

تحکيم بنيان خانوادهشرح عنوان:

خانواده، به عنوان اولين و کوچکترين نهادِ اجتماعي، از يک هسته و بنيان اوليه که يک زن و يک مرد آن را تشکيل مي دهند، ساخته شده است؛ اما اين زن و مرد در جامعه ما از آگاهي مناسب و مؤثري براي حفظ و مديريت اين بنيان ارزشمند برخوردار نيستند !
و از همين روست که شاهد افزايش آمار مربوط به چالش ها و تنش هاي خانوادگي در جامعه¬مان هستيم؛ حال آنکه با ارتقاي سطح آگاهي زنان و مردان و ارائه روش هاي کاربردي براي برقراري ارتباط مؤثر با يکديگر، مي¬توانيم شاهد افزايشِ آرامش در خانواده¬ها و به تبعِ آن برقراري آرامش نسبي در سطح جامعه و در نهايت رشد و شکوفائي روزافزون کشور عزيزمان، ايران باشيم.
در اين آموزش، به نقش هر يک از زوجين در تحکيم بنيانِ خانواده و چگونگيِ ايجاد و حفظ آرامش خانوادگي پرداخته مي شود.


رئوس مطالب:

 فلسفۀ تشکيلِ خانواده
 مهارت¬هاي برقراريِ ارتباطِ مؤثر در خانواده
 نقشِ هر يک از طرفين در تحکيم بنيانِ خانواده
 برقراريِ توازن بين خانواده و خاندان!
 خانوادۀ شادتري داشته باشيم

فايل ضميمه :

اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM