ايميل رمز عبور
عضويت

مباني واصول خوشبختي

بيان مسأله:
در دنياي امروز، اکثر افراد از وضعيتفعلي خويش گله مندند و به نوعي احساس رضايت ندارند. و به همين دليل آنطور که بايد وشايد از زندگي، خانواده و شغلشان لذت نمي برند.
در اين آموزش سعي بر آنست تا بامفاهيم پايه اي خوشبختي آشنا گرديم و بررسي نمائيم که چه چيزهايي را بايد تغييردهيم تا احساس خوشايند خوشبختي را لمس کنيم.

ويژگي ها

هر يک از رده هاي سازماني مي توانند مخاطب اين آموزش باشندولي توصيه مي گردد رده هاي مديريت از ساير رده ها جدا گردد.
اين آموزش در شرکتها و سازمانهايي که با استرس زيادي مواجهند،مؤثرتر مي باشد.
اين آموزش به سازمانهايي که معتقدند اکثر کارکنانشان ازافسردگي و بي انگيزگي رنج مي برند، توصيه مي گردد.


رئوس مطالب:

- مفهوم خوشبختي
- موانع خوشبختي و روشهاي مقابله با اينموانع
- شرطي نمودن خوشبختي
- ويژگيهاي يک انسان خوشبخت
- هدف گذاري درمسير خوشبختي


اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM