ايميل رمز عبور
عضويت

ارتقاء کيفيت زندگي

بيان مسأله:
ما امروزه در زندگيهاي خود با تنشهاي مختلفي مواجهيم و آنقدر غرق در روزمرگي گشتهايم که فرصتي براي انديشيدن نداريم بطوريکه هر کدام از ابعاد زندگي را که بخواهيمارتقاء دهيم از جنبه هاي ديگر جا مي مانيم.
در اين سمينار خواهيم آموخت که زندگيما چه ابعادي دارد و چگونه مي توان کيفيت زندگي را ارتقاء داد ؟

ويژگي ها

اين سمينار مي تواند براي تمام رده هاي سازماني بصورت يکجا برگزارگردد.
مخاطبين اين سمينار مي توانند همسر يا فرزندان خود را به همراهبياورند.
بسته مشاوره اي اين مبحث نيز توسط فراروش ارائه مي گردد که در قسمتکلينيک مديريت قابل رؤيت
مي باشد


رئوس مطالب:

- مفهوم کيفيت در زندگي
- ابعاد زندگي
- خوشبختي پيشنيازموفقيت
- عوامل ارتقاء کيفيت


اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM