ايميل رمز عبور
عضويت

مهندسي ذهن و چرخه باورهاشرح عنوان:

شايد باورکردن اين مطلب کمي سخت باشد که جايي که ما الآن قرار داريم و نتايجي که بدست مي آوريم، ناشي از نگرش ها، ذهنيت ها و باورهاي ما از گذشته تا کنون است!
واقعيت اين است که ضمير ناخودآگاه ما خيلي بيشتر از چيزي که تصور مي کنيم در مديريت ما قدرتمند است. اما سؤال اينجاست که آيا مي توان ذهن و باورهاي خود را مديريت کرد تا بتوانبم در آينده به نتايج دلخواه دست يابيم؟
در اين آموزش با عملکرد ذهن و روشهاي شکل¬گيري باورها آشنا مي شويم و راه هاي مديريت بر ضمير ناخودآگاه را مي آموزيم.


رئوس مطالب:

 چگونگيِ کارکردِ ذهن
 مديريت بر ذهن با استفاده از روش T.A
 باورهاي ما چگونه شکل مي گيرد؟
 مديريت بر چرخۀ باورها

فايل ضميمه :

اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM