ايميل رمز عبور
عضويت

عبور از بحران هاي فردي

بيان مسأله:
چگونه مي توان از موانع عبور کرد و بحرانهاي شخصي را پشت سرگذاشت تا سريعتر به اهداف برسيم؟
ما امروزه براي رسيدن به اهدافمان هزينههاي زيادي مي پردازيم ولي در اغلب مواقع هر چقدر جلوتر مي رويم احساس مي کنيم از آناهداف دورتر شده ايم تا جاييکه در بسياري از موارد دست از هدف مشخص شده مي کشيم ودچار روزمرگي مي گرديم.
در اين سمينار مي آموزيم که براي رسيدن به اهدافمانچگونه مي توانيم با موانع و بحرانهاي پيش رو مواجه شده و آنها را از سر راه برداريم

ويژگي ها

در اين سمينار مخاطبين مي توانند با همسر خود شرکتنمايند.
اصولا اين سمينار بصورت ساليانه در تهران برگزار مي گردد
امکانبرگزاري در محل سازمانها نيز وجود دارد


رئوس مطالب:

چه هدفي داريم؟
مديريت استرس در مواجهه با موانع
هنگامبرخورد با بحران چگونه برخورد نماييم؟
آيا مي توان بحران را مديريتنمود؟
روشهاي کاربردي براي برداشتن موانع
چه موانعي در سر راه شخص من بوجودمي آيد؟
تمريناتي براي عبور از بحرانهاي فردي و دستيابي به اهداف


اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM