ايميل رمز عبور
عضويت

نقش همسران دربهره وري

بيان مساله
همانگونه که مي دانيد در زندگيهايامروزي، بسياري از نقشها و جايگاهها در هم گره خورده و همانند حلقه هاي يک زنجيروابستگي بزرگي بين اين نقشها بوجود آمده است.
يکي از نقشهايي که به هم تنيدهخانواده و شغل مي باشد.
از طرفي خانواده بعنوان اولين نهاد اجتماعي جايگاهيبسيار مهم، باارزش و مقدس در تمامي جوامع بشري دارد و در هر صورت جايگاه شغلي رانمي توان در عصر کنوني ناديده گرفت.
حال چگونه مي توان خانواده و بخصوص همسرانرا در مسيري قرار داد تا باعث رشد و ارتقاء بهره وري در سازمان گردند؟

ويژگي ها

در اين سمينار همسران شرکت کنندگان نيز مي بايست حضور داشته باشند.
در صورتيکه شرکت کنندگان در اين سمينار به تفکيک رده مديريتيو کارشناسي و . . . در گروههاي مختلف تقسيم گردند، از اثربخشي بيشتري برخوردارخواهد بود.


رئوس مطالب

- انواع استرسهاي شغلي
- نقش خانواده در کاهش فشارهايشغلي
- مسئوليت اصلي بر عهده کيست؟
- استفاده از تفاوتها
- حفظچارچوبها
- چگونه توجه نمائيم؟
- ايا همسر مؤثري هستيم؟
- چگونه قدردانيکنيم؟
- دستيابي به نتايجي متفاوت
- هنر عشق ورزيدن


اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM