ايميل رمز عبور
عضويت

نقش همسران در بهره وريشرح عنوان:

در زندگي هاي امروزي، بسياري از نقش¬ها و جايگاه¬ها در هم گره خورده و همانند حلقه هاي يک زنجير وابستگيِ بزرگي بين اين نقش ها بوجود آمده است. در اين ميان، يکي از دو نقشي که امروزه به شدت به هم تنيده شده اند، جايگاه ما در خانواده و شغل مي باشد. از يک سو خانواده بعنوان اولين نهاد اجتماعي، جايگاهي بسيار مهم، باارزش و مقدس در تمامي جوامع بشري دارد و از سويي ديگر جايگاه شغلي را نيز نمي توان در عصر کنوني ناديده گرفت. اين تنيدگي و وابستگي نقش¬ها بويژه در رده هايِ مديريتي بيشتر حائز اهميت مي گردد؛ چرا که مديران پرتلاش امروز، کمتر به روابط خانوادگي و بخصوص آرامش همسر خود مي پردازند.
حال چگونه مي توان خانواده و بخصوص همسران را در مسيري قرار داد تا علاوه بر دستيابي به يک آرامش نسبي براي فرد، باعث رشد و ارتقاء بهره وري در سازمان نيز گردد؟!


رئوس مطالب

 نقش خانواده در کاهش فشارهاي شغلي
 مفهوم مسئوليت پذيري در خانواده
 حفظ حريم ها، مرزها و چارچوبها
 آيا همسر مؤثري هستيم؟
 چگونه قدرداني کنيم؟
 هنر عشق ورزيدن

فايل ضميمه :

اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM