ايميل رمز عبور
عضويت

توازن زندگي

بيان مسأله:
بشر امروزي با پارادايم ها ( تناقضات ) متعددي روبروست.
امروزه درآمدها بيشتر شده ولي آرامش کمتري داريم.
وسايلارتباطي پيشرفته تر اما ارتباطات کمتري وجود دارد.
تحصيلات بالاتر ولي درک عموميپائينتر و بسياري ديگر از اين موارد.
در اين سمينار ابعاد يک زندگي مورد بحثقرار گرفته و ياد مي گيريم که چگونه مي توان تعادل و توازن مناسبي بين اين ابعادبوجود آورد و حتي از هر يک از اين ابعاد براي ارتقاء ساير ابعاد استفاده نمود.

ويژگي ها

اين سمينار مي تواند براي تمام رده هاي سازماني بصورت يکجابرگزار گردد.
مخاطبين اين سمينار مي توانند همسر يا فرزندان خود را بههمراه بياورند.
بسته مشاوره اي اين مبحث نيز توسط فراروش ارائه مي گردد که درقسمت کلينيک مديريت قابل رؤيت مي باشد.


رئوس مطالب:

زندگي ما چه ابعادي دارد؟
- چگونه زندگي خود را مديريتنمائيم؟
- معيارهاي رضايت از زندگي
- خوشبختي و موفقيت
- اقدامات مؤثربراي ارتقاء سطح زندگي
- هدف گذاري اثربخش براي هر يک از ابعاد
- ارتباطابعاد زندگي با يکديگر


اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM